Aké údaje spracovávame

Pepp.sk spracováva a uchováva výhradne iba údaje, ktoré mu užívateľ aktívne poskytne.

- registráciou alebo zanechaním emailu na našich stránkach;

- komunikáciou s nami alebo zapojením sa do online diskusie na sociálnej sieti;

- vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami alebo otázkami.

V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné.  

Cookies

S používaním webstránky súvisia aj súbory cookies. Všetko o nich nájdete tu: cookies.

Podmienky používania webu

Podmienky používania webstránky pepp.sk nájdete tu.

Registráciou, zanechaním emailu alebo používaním obsahu v emailovej komunikácii súhlasíte s týmito podmienkami a pravidlami. Ak s obsahom tohto dokumentu nesúhlasíte, prosím odhláste sa z e-mailového zoznamu. Odhlásiť sa môžete kedykoľvek, linka na odhlásenie je uvedená v každej elektronickej pošte.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje? 

Osobné údaje spracúvame na nasledovné účely na základe nasledovných právnych základov:

Účel spracúvania - Priamy marketing (newsletter, cielená reklama)

Právny základ - Súhlas a oprávnený záujem

Vysvetlenie účelu, postavenia a oprávneného záujmu

Ak zanecháte Váš kontaktný email na našej webstránke, udeľujete nám tým ako prevádzkovateľovi súhlas so zasielaním nášho newslettra, ktorý predstavuje priamu marketingovú komunikáciu. Existujúcim klientom zasielame newsletter v súlade s § 62 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách. Voči tomuto spracúvaniu máte možnosť kedykoľvek účinne namietať podľa čl. 21 ods. 2 GDPR. V zmysle recitálu 47 GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“  Ako prevádzkovateľ nemáme záujem zasielať priamu marketingovú komunikáciu osobám mladším ako 16 rokov.

Účel spracúvania -Zvyšovanie povedomia

Právny základ - Oprávnený záujem

Vysvetlenie účelu, postavenia a oprávneného záujmu

Zvyšovanie povedomia o webstránke pepp.sk najmä v online prostredí považujeme za náš oprávnený záujem. Pri danom účele vystupujeme ako prevádzkovateľ, a to najmä pri komunikácií s našim online publikom cez sociálne siete (Facebook, LinkedIn) a komentáre pod blogom, sledovaní návštevníkov našej webstránky a profilov a prispôsobovaní obsahu daným osobám. Nejde o adresnú marketingovú komunikáciu ale skôr o PR aktivity.

Účel spracúvania - Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna a zmluvná agenda)

Právny základ -Oprávnený záujem a plnenie zmluvy

Vysvetlenie účelu, postavenia a oprávneného záujmu

V ojedinelých prípadoch musíme ako prevádzkovateľ preukazovať, uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky súdnou alebo mimosúdnou cestou alebo musíme oznámiť určité skutočnosti orgánom verejnej moci, čo považujeme za náš oprávnený záujem.

Účel spracúvania - Štatistické účely

Právny základ - Právne základy vyššie uvedených účelov spracovania

Vysvetlenie účelu, postavenia a oprávneného záujmu

Ako prevádzkovateľ sme v zmysle čl. 89 GDPR oprávnení spracúvať osobné údaje na štatistické účely, ktoré predstavujú konverziu osobných údajov na anonymné agregované štatistiky, ktoré už nepredstavujú osobné údaje.

Kontaktné údaje

Kontaktné údaje prevádzkovateľa webstránky:
E-mail: eu.pepp@gmail.com
​Korešpondenčná adresa: Landererova 8, 811 02 Bratislava

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:
E-mail: roland@pepp.sk

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje? 

Údaje o návštevníkoch webstránky pepp.sk (vrátane súborov cookies, ktoré nemusia byť osobnými údajmi) sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti a súvisiacich právnych predpisov nasledovným príjemcom osobných údajov:

- poskytovateľom webhostingových služieb (Websupport);

- poskytovateľom analytických a štatistických služieb, vrátane tzv. remarketingového spracúvania dát (napr. Facebook Inc. (Facebook Custom Audiences, Facebook Pixel), Google, Inc. (Google Analytics);

- poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie v prípade video rozhovorov (napr. Microsoft (Skype), Zoom alebo Apple (Facetime);

- prevádzkovateľom sociálnych sietí (najmä Facebook, LinkedIn);

- poskytovateľom softvérových služieb (Microsoft (MS Office 365, One Drive), Google (G Suit).

- poskytovateľom softvérových služieb, ktoré nám pomáhajú v marketingovej komunikácii (napr. Mailchimp);

- našim profesionálnym poradcom (napr. právnikom), mzdovým a účtovným spoločnostiam a poskytovateľom účtovného softvéru, poskytovateľom technickej (IT) a organizačnej podpory, poštovým doručovateľom a kuriérskym službám a zamestnancom vyššie uvedených osôb;

URL odkazoch nájdete informácie o ochrane súkromia a osobných údajov daných poskytovateľov. 

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje? 

Akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) obmedzujeme len na nevyhnutné. Niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servery sa môžu nachádzať v tretích krajinách, napríklad v  Spojených Štátoch Amerických, ktoré predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Jeho odvolanie však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie.

GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Ich existencia však automaticky neznamená, že pri uplatňovaní jednotlivých práv im bude z našej strany vyhovené nakoľko v konkrétnom prípade sa môžu uplatňovať aj výnimky resp. niektoré práva sú naviazané na konkrétne podmienky, ktoré nemusia byť v každom prípade splnené. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy. Ako dotknutá osoba máte najmä:

  1. Právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
  2. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
  3. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov;
  4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa článku 18 GDPR;
  5. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR;
  6. Právo namietať voči spracúvaniu na oprávnenom alebo verejnom záujme vrátane profilovania podľa čl. 21 ods. 1 GDPR;
  7. Právo namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
  8. Právo nebyť súčasťou automatizovaného individuálneho rozhodovania podľa čl. 22 GDPR.

Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov. Kontaktujte nás cez horeuvedené kontaktné údaje.

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo obrátiť sa so žalobou na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s nami.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

Nie, aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Na pepp.sk sme implementovali všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanej úprave, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú uložené na serveroch prevádzkovateľov tejto webovej lokality, umiestnených v datacentrách v Slovenskej republike. V prípade použitia analytický nástrojov tretích strán, sú dáta uložené na serveroch tretích strán (viď cookies).