Všeobecné podmienky používania informácií

 1. Webstránku pepp.sk prevádzkuje Mgr. Roland Vízner, Družstevná 3, 83104 Bratislava
 2. Týmito všeobecnými podmienkami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na internetovej stránke pepp.sk (ďalej len internetová stránka) pre používateľov tejto internetovej stránky.
 3. Na internetovej stránke sa umiestňujú názory na a informácie o tuzemských a zahraničných  produktoch a službách z oblasti investovania a dôchodkov, ktoré používateľom umožňujú lepšiu orientáciu v oblasti finančných trhov. Prístup k týmto informáciám je bezplatný.
 4. Internetová stránka je chránená autorským právom (zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov).
 5. Informácie získavame z overených zdrojov, ktoré považujeme za spoľahlivé. Webstránka má charakter blogu, teda platformy, kde autori môžu publikovať voľne svoje osobné názory. Publikované názory sú názormi prevádzkovateľa alebo prispievajúcich externých autorov. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť zverejnených informácií či názorov a nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody vzniknuté používateľovi v súvislosti s použitím týchto informácií.
 6. Zverejnenie informácií na internetovej stránke nemá povahu právneho úkonu smerujúceho k vzniku právneho vzťahu medzi používateľom a prevádzkovateľom stránky.
 7. Kopírovanie informácií umiestnených na internetovej stránke pepp.sk je možné len s uvedením zdroja pepp.sk Na internete musí byť uvedenie zdroja doplnené o aktívny (do follow) odkaz na stránku pepp.sk
 8. Prístup na internetovú stránku nevyžaduje poskytnutie osobných údajov používateľa.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny v obsahu webových stránok.

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Všetky dôležité informácie o spracovaní osobných údajov nájdete tu.

Záverečné ustanovenia

 1. Používaním serveru pepp.sk používateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito podmienkami, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.
 2. Tieto všeobecné podmienky môžu byť zo strany prevádzkovateľa kedykoľvek zmenené alebo zrušené. O zmenách bude prevádzkovateľ používateľov informovať ich zverejnením na internetovej stránke.
 3. Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 18. 9. 2020.