Zdaňovanie kapitálových príjmov z ETF - vyjadrenie Asociácie obchodníkov s cennými papiermi

V poslednom čase vznikol šum okolo zdaňovania kapitálových príjmov. Finančná správa totiž vydala nejednoznačné stanovisko, ktoré spôsobilo neistotu medzi profesionálnymi účastníkmi trhu a investormi do ETF.

Vo svojom stanovisku (medzičasom bolo stiahnuté, preto linka naň už nie je k dispozícii) sa FS snažila previazať spôsob zdaňovania príjmu z predaja z ETF s právnou formou ETF, ponúkajúc na výber dve možnosti:

ETF má právnu formu ekvivalentnú

 1. daňovníka dane z príjmov právnických osôb v zahraničí,
  kedy podľa (dnes už neplatného stanoviska) FS, by takýto príjem ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani príjmov,

  alebo

 2. o obdobu podielového fondu v Slovenskej republike, ktorý nemá právnu subjektivitu, nepodlieha dani z príjmov právnických osôb. T. j., či uvedený predaj ETF akcií, hoci na burzových trhoch, je možné pripodobniť – považovať za výnos dosiahnutý zo zahraničného nástroja kolektívneho investovania napriek tomu, že sa neredemuje (nepredáva naspäť zriaďovateľovi), ale investor z neho získava výnos práve predajom na burzových trhoch.

  Podľa (dnes už neplatného stanoviska) FS, by išlo o príjem z kapitálového majetku podľa § 7 zákona o dani z príjmov.

Prinášam stanovisko Asociácie obchodníkov s cennými papiermi k danej problematike v plnom znení nižšie.

Tému naďalej sledujem. Ak téme vzniknú nové stanoviská relevantných inštitúcií, opäť poskytnem priestor na ich zverejnenie.

Stanovisko AOCP k zdaňovaniu príjmov z predaja ETF

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi (ďalej len „AOCP“) v nadväznosti na zverejnené stanovisko Finančnej správy SR k otázke zdaňovania príjmov z predaja ETF predkladá verejnosti nasledovné vyjadrenie.

AOCP považuje predmetné stanovisko uverejnené na webovej stránke Finančnej správy SR za vecne nesprávne a v zjavnom rozpore s platným znením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn. n. p. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a to z nasledovných dôvodov:

 1. zákon o dani z príjmov v §9 ods. 1 písm. k) ustanovuje oslobodenie od dane z príjmu vzťahujúce sa na príjmy z prevodu cenných papierov podľa §8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov pri splnení podmienok, že sa jedná o cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a dodržania časového testu ich držby zo strany majiteľa,
 2. ETF je súčasťou sústavy cenných papierov podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v zn. n. p. podľa § 2 odsek 2 a už zo svojej samej podstaty a názvu (ETF = Exchange Traded Fund) je to cenný papier obchodovaný na regulovanom trhu,
 3. zákon v uvedenom ustanovení §9 ods. 1 písm. k) ani v žiadnom inom ustanovení nevymedzuje len určité druhy cenných papierov zo sústavy cenných papierov príp. ich ďalšiu špecifikáciu, ktorá by vyššie uvedené ustanovenie oslobodenia zužovalo resp. obmedzovalo. Posudzovanie právnej subjektivity je z tohto dôvodu pri akomkoľvek cennom papieri, teda aj ETF, je v kontexte splnenia zákonných podmienok oslobodenia od dane z príjmu irelevantné,
 4. nakoľko pri predaji ETF dochádza k prevodu cenného papiera z pôvodného majiteľa na majiteľa nového a tento cenny papier nie je umorený ako je tomu v prípade podielových listov otvorených podielových fondov, nejedná sa o tzv. redemáciu podielových listov, ale o prevod cenného papiera, čo radí predaj ETF pod ostatné príjmy z prevodu cenných papierov definované 8 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov.

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné bez akýchkoľvek pochybností konštatovať, že na príjem z predaja ETF prijatého na obchodovanie na regulovanom trhu je možné aplikovať ustanovenie §9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov, čo je v rozpore so závermi uvedenými v stanovisku Finančnej správy SR.

V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať na skutočnosť, že napriek tomu, že stanovisko Finančnej správy SR nie je pre daňové subjekty právne záväzné, vyvolalo v radoch existujúcich príp. budúcich investorov a to najmä u bežných občanov pochybnosti a právnu neistotu. Dôsledky takéhoto zneistenia budú mať za následok zníženie už aj tak extrémne nízkej miery úspor obyvateľstva umiestňovaných do verejne obchodovateľných cenných papierov. Toto je v priamom rozpore s napĺňaním zámerov a cieľov Koncepcie rozvoja kapitálového trhu v SR, a podkopáva snahy o efektívnejšie umiestňovanie finančného majetku obyvateľstva v záujme zabezpečenia finančnej stability.

AOCP preto vyzýva finančnú správu na zmenu zverejneného stanoviska a to tak, aby bolo plne v súlade s platným znením zákona o dani z príjmov.

 v Bratislave 22. októbra 2021                                                

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Kontroverzné stanovisko Finančnej Správy bolo neskôr z ich webu stiahnuté

Po viacerých intervenciách odbornej verejnosti vrátane AOCP FS stiahla svoje stanovisko z webu.

Našli ste tu užitočné informácie? Objednajte si odber noviniek emailom.

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

Používame Mailchimp. Kliknutím na subscribe súhlasíte, že vaša informácia bude posunutá do Mailchimpu na spracovanie. Pravidlá ochrany súkromia Mailchimp nájdete tu.

Chcete poradiť s investovaním? Pošlite nám správu, radi pomôžeme 🙂

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.