Kľúčové charakteristiky

Spoznajte vysoko dynamické portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investujte do najväčších globálnych megatrendov: blockchain, fintech, robotika, digitálna bezpečnosť, inovatívne technológie v zdravotníctve a biotechnológie, future mobility, cloud computing, polovodiče, videohry a elektronické športy,

Nulové alebo minimálne náklady

0€ za vedenie účtu, žiadna výkonnostná prémia, iba 0.7% z objemu obchodu na vstupe a 0.53% p.a. za správu stratégie a úschovu cenných papierov, podrobnejšie ...

Historický a Očakávaný Výnos

Stratégia obsahuje moderné ETF s pomerne krátkou históriou, ktoré sú vysoko volatilné. Výkonnosť za rok 2021 +23%, 2022 -29,6% a za pol roka 2023 +17,7%.

Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty. Viac ...

Komu je portfólio určené

Stratégia je určená investorom s dlhým investičným horizontom (10-15 rokov) a vysokou toleranciou k riziku. Investor musí byť pripravený na vyššiu volatilitu hodnoty svojej investície.

Popis stratégie

100% investičnej stratégie tvoria globálne akciové ETF zamerané na 10 technologických trendov budúcnosti: blockchain, fintech, robotika, digitálna bezpečnosť, inovatívne technológie v zdravotníctve a biotechnológie, future mobility, cloud computing, polovodiče, videohry a elektronické športy. Stretégia investuje do ETF denominovaných v USD, investor tak nesie riziko zmeny kurzu Eura voči USD.

Investičný horizont

Dlhododobý investičný horizont okolo 10-15 rokov. 

Žiadna viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Ak predpokladáte, že peniaze budete potrebovať skôr, zvoľte si radšej portfólio s kratším investičným horizontom.

0% daň z príjmu

§  9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí, že príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený. (Vašu osobnú daňovú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.)

Čím je stratégia tohto portfólia zaujímavá

Stratégia diverzifikuje riziko medzi 10 najdynamickejších technologických trendov budúcnosti.

Historická výkonnosť a volatilita

Historická výkonnosť a volatilita sú informácie o portfóliu, ktoré by vám mali naznačiť aké riziko podstupujete a aký výnos priniesla investícia v minulosti. Hodnota investície môže stúpať aj klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Historická výkonnosť predstavuje modelovanú výkonnosť na základe dostupných dát z finančných trhov. Skutočnú výkonnosť svojho osobného portfólia nájdu existujúci investori vo svojej mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo webovej aplikácii EIC. Výkonnosť stratégie môžete sledovať v takmer reálnom čase. Kliknite na graf a budete budete presmerovaný na partnera justETF.com

Jednorazová investícia 10000€ investovaná 3. decembra 2020 by mala 31. marca 2024 hodnotu 12714.  To predstavuje celkové zhodnotenie 27,1% po odrátaní poplatkov.

Historická výkonnosť portfólia podkladových ETF

Aktualizácia k 31. 3. 2024

Upozornenie: Stratégia obsahuje 10 ETF a niektoré z nich boli uvedené na trh iba nedávno. Preto treba jej minulú výkonnosť za krátke obdobie brať s rezervou. Údaje za roky 2018 - 2020 v tabuľke vychádzajú z kvalifikovaného odhadu výkonnosti porovnateľných ETF. Zdroj JustETF.com

202320222021202020192018
27.8%-29.6%23%43.4%30.2%-1.8%

 

Nezohľadňuje odplatu za správu, custody a za transakciu. Údaje sú aktualizované raz mesačne. Výkonnosť môžete sledovať v takmer reálnom čase na skvelej webstránke justETF.com, kde nájdete aj modelovanú historickú výkonnosť za dlhšie časové obdobie.

Do akých aktív sú Vaše peniaze investované

Porobnejší pohľad na portfólio

Portfólio je investované do Indexových ETF, ktoré:

- zisky akumulujú a reinvestujú, aby ste neplatili zbytočne dane z dividend
- sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby ste bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu (po roku držania)
- sú denominované v USD, no v spolupráci s EIC vynakladáme úsilie nakupovať ich na burzách, kde sa obchodujú v EUR, aby sme my investori nestrácali na výmenných kurzoch.

Portfólio je investované do ETF, ktoré nasledujú tieto indexy:

Elwood Blockchain Global Equity index
KBW Nasdaq Financial Technology index
iSTOXX® FactSet Automation & Robotics index
STOXX® Global Digital Security index
iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare index
Nasdaq Biotechnology index
MSCI ACWI IMI Future Mobility ESG Filtered index
MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped index
MVIS Global Video Gaming and eSports index
BVP Nasdaq Emerging Cloud index

Fund Provider

Zložky portfólia podľa volatility (3Q 2021)

Ako si otvoriť účet a začať investovať.

Kde bude Váš účet vedený

Ak máte záujem o investovanie do stratégie "Globálne megatrendy" budete potrebovať účet v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC).

Ako otvoriť účet v EIC?

Ja osobne Vám takisto viem otvoriť účet v EIC. Mám licenciu NBS číslo 259400 a využívam SFA služby spoločnosti FInportal, a.s., ktorá má licenciu NBS s číslom 119713.

Účet v EIC vám taktiež otvorí takmer každý finančný agent na Slovensku. EIC má 76 spolupracujúcich členov, pre ktorých pracujú stovky finančných agentov, ktorí sú oprávnení poskytovať vám investičnú službu investičného poradenstva. 

Podrobný proces otvorenia účtu nájdte v článku tu: Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať bez starostí

Kto je EIC, o.c.p., a.s.

EIC má od Národnej Banky Slovenska licenciu obchodníka s cennými papiermi a podlieha dohľadu NBS. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

EIC vedie osobné investičné účty investorov. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície kontrolovať v mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo na webe. O vývoji a aktuálnom stave portfólia je investor taktiež informovaný formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii.

Viac ako 50.000 investorov má otvorené účty v EIC. Hodnota klientských aktív v EIC presahuje 366 miliónov Euro (k 30.06.2022), vďaka čomu je EIC najväčšia spoločnosť vo svojom odbore na Slovensku. EIC pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať

Podrobný prehľad poplatkov.

Odplata za služby EIC, o.c.p., a.s.

Aj keď je veľká časť služieb od poplatkov oslobodená, alebo sú poplatky nastavené na najnižšiu spravodlivú úroveň, niektoré náklady tretích strán musí obchodník s cennými papiermi preniesť na klienta. Poplatky súvisiace s vašim účtom v EIC a spravovaním investičnej stratégie portfólia sú nasledujúce:

0,47% odplata za správu stratégie

Poplatok správu stratégie je 0,47% p.a. Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za správu stratégie 4.70€ ročne.

Porovnanie: Poplatky u kvalitnej konkurencie sa pohybujú od 0,3% p.a. + 10% z výnosu do 1,2% p.a. ročne (September 2022). Doplnkové dôchodkové spoločnosti (3. pilier) si účtujú odplatu za správu majetku vo fonde  1-1,2% ročne, plus "koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie" vo výške 0,1 (teda si zoberú jednu desatinu zo zhodnotenia). U kvalitných obchodníkov s cennými papiermi sa správcovský poplatok pohybuje do 1,2%.

0% odplata za predčasné skončenie investície (exit fee)

Úprimne odporúčam: zvoľte si portfólio s takým časovým horizontom investície, počas ktorého peniaze nebudete potrebovať a zostanú investované. Ak by ste však potrebovali peniaze vybrať skôr. PEPP.SK portfóliá vytvorené na platforme EIC nemajú žiadnu viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Určite však dodržte odstup jeden rok od nákupu po predaj investície, aby bol váš zisk oslobodený od dane z príjmu.

0.2% z objemu transakcie (vykonanie pokynu nákup alebo predaj) a žiadne minimum

Nákup alebo predaj cenných papierov na svetových burzách niečo stojí. V EIC zaplatíte za nákup alebo predaj cenných papierov do vašeho portfólia 0,2  z objemu obchodu. Na túto službu sa nevzťahuje DPH.

Napríklad:
Pri sporení 100€ zaplatíte za nákup cenných papierov 0,20€.
Pri jednorazovej investícii 1000€ zaplatíte za nákup cenných papierov 2€.

Pre porovnanie s konkurenciou: Napríklad má FIO banka minimálny poplatok za nákup/predaj v USA poplatok od $7,95, za nákup na Deusche Börse AG 0,15 % z objemu, minimálne 9,95€ (Zdroj: www.fio.sk, 29. Január 2021)

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov (Custody fee) 0.06% ročne

Pre klientov pepp.sk je poplatok za úschovu a správu cenných papierov v EIC 0,06% p.a. Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za úschovu a správu 0.60€ ročne.

0€ za vedenie účtu

Účet v EIC je zdarma.

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok závisí od cenníka samostatného/viazaného finančného agenta. Pokiaľ využijete moje služby na otvorenie účtu a investovanie do tejto stratégie, vstupný poplatok bude 0,5%.

Ako sú moje investície chránené.

Regulácia a mechanizmy ochrany investora

Základom každej investície je jej bezpečnosť z hľadiska licencovania a regulácie subjektu, prostredníctvom ktorého máte svoje ťažko zarobené peniaze investované. Na spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. sa vzťahuje licencovanie a dohľad Národnej banky Slovenska, podmienky Garančného fondu investícií a povinnosť oddeleného účtovania majetku.

Licencovanie a dohľad

Obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.) na Slovensku potrebujú splniť prísne podmienky na udelenie licencie, ktorú im vydáva Národná banka Slovenska. NBS zároveň permanentne vykonáva dohľad nad fungovaním obchodníkov cennými papiermi.

Možno suverénne povedať, že obchodníci s cennými papiermi podliehajú rovnakému dohľadu, ako banky. Ich licencia na fungovanie je veľmi podobná ako licencia banková, s tým, že sa venujú len investovaniu, teda neprijímajú vklady, neposkytujú úvery, nevykonajú zmenárenskú činnosť. O.c.p. sa venujú primárne investovaniu, emitovaniu cenných papierov a poradenstvu s tým súvisiacemu.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií tak trochu pripomína fond ochrany vkladov, no jedna sa o inú schému ochrany investora. Garančný fond investícií vás neochráni pred poklesom cien nakúpených aktív. Fond vám však garantuje náhradu do 50000 € ak by došlo ku krádeži, defraudácii, technickému zlyhaniu alebo podobným dôvodom, ktoré by spôsobili stratu, zmiznutie vašich aktív.

Oddelené účtovanie majetku

Podobne ako subjekty v 2. a 3. pilieri aj obchodníci s cennými papiermi (vo 4. pilieri) účtujú majetok svojich klientov oddelenie od majetku vlastného. V prípade úpadku obchodníka, u ktorého máte svoje investície vám, teda nehrozí, že exekútor pokryje nároky veriteľov voči obchodníkovi z vášho majetku.

Ako vznikol nápad založiť toto portfólio a prečo doň investovať

Komentár zakladateľa a správcu portfólia:

25 rokov sa venujem finančným trhom a investovaniu. Dlho som hľadal a spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvorili sme stratégiu, do ktorej investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať do technológií budúcnosti aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Kontaktný formulár 🙂

Prihlásenie sa na odber noviniek

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.