Ako ohodnotiť riziko dlhopisu, keď emitent nemá rating?

Žiadna z emisií dlhopisov, ktoré sú ponúkané slovenskými emitentami, nemá rating. A rating je pritom jedným zo základných ukazovateľov investičného rozhodovania do dlhopisov. Dlhopisy známych spoločností tak investori často kupujú, nepoznajúc dostatočne riziko spojené s jednotlivými dlhopismi. V spolupráci s Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi padlo v pepp.sk rozhodnutie investorom pomôcť. Pripravili sme Scoring korporátnych dlhopisov.

Dôležitá informácia: Dňa 28. 11. 2023 bolo zverejňovanie scoringu korporátnych dlhopisov Asociáciou obchodníkov s cennými papiermi pozastavené. Situáciu pozorne sledujeme, čakáme na oficiálne vyjadrenie AOCP a o zmenách či ukončení scoringu budeme informovať.

Ako sa rozhoduje slovenský investor?

Evolúciu rozhodovania slovenských investorov pri investovaní do slovenských dlhopisov, by som prirovnal k vývoju navigácie a moreplavectva. Moreplavci dlhé stáročia plavili len po pri brehu kontinentov tak, aby brehy nestratili z dohľadu. Navigácia neexistovala. Neskôr sa civilizácie naučili orientovať podľa hviezd, potom vznikol Sextant, neskôr kompas a dnes máme GPS. Na mori sa dnes len tak ľahko nestratíte.

Slovenskí investori investujúci do korporátnych dlhopisov, do dnešného dňa nemali ani Sextant, ani sa nevedeli orientovať podľa hviezd. Napriek tomu sa veľmi často púšťali do neznámych vôd korporátneho dlhu. Dnes im vďaka Zelenému delfínovi hovoríme, kde je Severka, kde Južný Kríž a v podobe Scoringu dlhopisov dávame domácemu investorovi do rúk prvý Sextant.

Prečo sme spravili Scorecard slovenských korporátnych dlhopisov?

 1. Chceme poskytnúť širokej investorskej verejnosti nástroj na zamyslenie a na základné posúdenie kreditného rizika emitenta a jeho dlhopisov.
 2. Chceme zjednodušiť indikatívne porovnanie rizikovosti rôznych emisií dlhopisov medzi sebou, z pohľadu kreditného rizika.
 3. Výpočet skóre staviame na vstupných dátach z oficiálnych zdrojov tak, aby sme minimalizovali subjektívne rozhodovanie a maximalizovali automatizované procesy.

  12 faktorov, ktoré Scorecard hodnotí:

  Finančné ukazovatele

  Veľkosť spoločnosti podľa tržieb
  EBITDA/Tržby
  Dlh / Ebitda
  EBIT / úroky
  Altmanovo Z skóre
  Doba fungovania spoločnosti

  Zdrojom sú: Účtovné závierky emitentov, Register účtovných závierok alebo veľmi praktický nástroj: Finstat

  Ostatné faktory

  Vlastník spoločnosti
  Manažér/distribútor emisie
  Zaistenie emisie
  Seniorný / juniorný dlh
  Prítomnosť kovenantov
  Verejná obchodovateľnosť

  Zdrojom sú: Prospekty emisií, NBS, CDCP

  Ako a kedy odporúčame použiť Scorecard

  Scorecard použite

  1. V prípade neexistencie ratingu od renomovaných ratingových spoločností.
  2. Ako doplnkovú informáciu pri zvažovaní všetkých faktorov relevatných pri investovaní.

  Ako na to:

  1. Stiahnite si Scorecard kliknutím tu.
  2. Zabezpečte si prospekt emisie a použite Finstat pre získanie finančných ukazovateľov.
  3. Každému z kritérií hodnotenia priraďte jeho bodovú hodnotu. AOCP vo zverejnenom Scorecarde navrhuje určité bodové hodnotenia jednotlivých ukazovateľov. Ak si budete robiť vlastné investičné rozhodnutie, bodové ohodnotenia si môžete zvoliť aj vlastné, podľa toho aké kritérium má pre Vás vyššiu váhu.

  Logika Jednotlivých kritérií

  1. Veľkosť spoločnosti podľa tržieb - máme za to, že veľké spoločnosti sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako malé.
  2. EBITDA/Tržby - máme za to, že viac ziskové spoločnosti vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako menej ziskové alebo stratové.
  3. Dlh / Ebitda - máme za to, že menej zadlžené spoločnosti sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako vysoko zadlžené.
  4. EBIT / úroky - máme za to, že spoločnosti s nízkymi úrokovými nákladmi sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako tie s vysokými.
  5. Altmanovo Z skóre - ukazovateľ, ktorý kombinuje 5 rôznych faktorov. Čím je vyšší tým lepšie.
  6. Doba fungovania spoločnosti - máme za to, že spoločnosti podnikajúce desiatky rokov sú vo všeobecnosti kredibilnejšie a bonitnejšie ako novovzniknuté spoločnosti.
  7. Vlastník spoločnosti - máme za to, že silný a kredibilný vlastník spoločnosti môže svojej dcérskej spoločnosti pomôcť v prípade problémov
  8. Manažér/distribútor emisie - máme za to, že pokiaľ emisiu dlhopisov manažuje banka alebo licencovaný o.c.p., pridáva to na kredibilite emisie
  9. Zaistenie emisie - zaistenie emisie dlhopisov napríklad garanciou, nehnuteľnosťami alebo iným hodnotným majetkom znižuje riziko emisie. Kvalitu každého zaistenia je potrebné zvážiť individuálne.
  10. Seniorný / juniorný dlh - Vždy chcete vedieť koľkí v poradí budete pri uspokojovaní pohľadávok v procese likvidácie skrachovanej spoločnosti. Budete, po uspokojení pohľadávok zamestnancov a štátu, prví v poradí? Alebo Vás predbehne banka, ktorá si svoj dlh zabezpečila záložným právom? Alebo je dlh už v prospekte označený ako juniorný, a teda posledný v poradí uspokojenia kreditorov?
  11. Prítomnosť kovenantov - Kovenant je zmluvný záväzok emitenta dlhopisu dodržiavať určité pravidlá. Napríklad, že nezvýši dlh nad určitú úroveň. V prípade porušenia kovenantu by investori mali mať právo na kompenzáciu. Najčastejšie investori dostanú vyšší úrok alebo právo na predčasné vrátenie dlhu.
  12. Verejná obchodovateľnosť - prináša dvojakú výhodu. Verejne obchodovateľné dlhopisy sú zalistované na burze, čo dáva teoreticky dlhopisu šancu na likviditu na sekundárnom trhu. Teda investorovi možnosť predať dlhopis pred splatnosťou. Zároveň musí emitent s manažérom splniť prísnejšie podmienky a zabezpečiť podrobnejšie informácie v prospekte emitenta. V neposlednom rade sa emitent zaväzuje zverejňovať svoje hospodárske výsledky 2x ročne. (P.S. Fakt, že prospekt schvaľuje NBS sa často zneužíva na marketingové účely, no NBS neposudzuje pravdivosť informácií v prospekte, iba jeho formálnu korektnosť.)

  Výsledky Scoringu korporátnych dlhopisov v praxi

  V spolupráci s AOCP sme aplikovali sme scoring na niekoľko vybraných Slovenských dlhopisov. Výsledky nájdete v tabuľke nižšie. Výsledky sú na základe kritérií podľa scorecadu AOCP. Odporúčam, až si budete robiť vlastné investičné rozhodnutie, bodové ohodnotenia jednotlivých kritérií si zvoliť vlastné, podľa toho, aké kritérium má pre Vás vyššiu váhu.

  (28. 11. 2023 Pozastavené zverejňovanie) Tabuľka score slovenských dlhopisov podľa Scorecard metodológie

  Tip: v tabuľke môžete scrolovať horizontálne aj vertikálne.

  Našli ste tu užitočné informácie? Poďakujete nám kliknutím na reklamu.

  (Pepp.sk nezodpovedá za obsah reklám. Vyberá ich Google.)

   

  Kreditné riziko je riziko, že mi ten, komu som peniaze požičal (emitent dlhopisu) nebude schopný v čase splatnosti dlhu svoj dlh vrátiť.

   

  Doba fungovania spoločnosti> 10 rokov4 – 10 rokov3 a menej rokov
  1 bod0,5 bodu0 bodov
  Vlastník spoločnostiŠtátVeľká známa inštitúciaOstatní
  3 body1 bod0 bodov
  Zaistenie emisie napr. nehnuteľnosťami, strojmi a pod.Nehnuteľnosti, stroje, reálny majetokGarancia iného subjektu (posúdiť individuálne podľa subjektu medzi 0 a 1 alebo pri SPV posúdiť bonitu garantujúceho subjektu)Žiadne zaistenie
  2,5 body0,5 bodu0 bodov
  Distribútor a aranžér emisieBanky pod dohľadom NBSO.c.p pod dohľadom NBSOstatní bez dohľadu NBS
  0,5 bodu0,5 bodu0 bodov
  Veľkosť spoločnosti podľa tržieb> 100 mil. €25-100 mil. €< 25 mil. €
  1 bod0,5 bodu0 bodov
  EBITDA/Tržby (EBITDA marža)> 20%5 – 20%< 5%
  2 body1 bod0 bodov
  Dlh / Ebitda< 22 – 3,5> 3,5> 6 a > 9 *
  3 body1 bod0 bodov-2 body

  * Poznámka: > 6 pri nefinančných a > 9 pri finančných spoločnostiach alebo ak je EBITDA negatívna

  EBIT / úroky> 52 – 5< 2
  1 bod0,5 bodu0 bodov
  Altmanovo Z skóre> 3medzi 1,8 a 3< 1,8
  2 bod0,5 bodu-1 bod
  Seniorný / juniorný dlhSeniorný dlhSeniorný dlh avšak podriadený „de facto“ napríklad zabezpečenému bankovému financovanieJuniorný dlh
  1 bod0 bodov-1 bodu
  Prítomnosť kovenantovÁnoNie
  0,5 alebo 1 bod *0 bodov
  Verejne obchodovateľná emisia **ÁnoNie
  2 body0 bodov

  Vyhodnotenie Scorecardu

  Spolu bodovVyhodnotenie a popis jednotlivých pásiem rizikovosti dlhopisov
  -4 až +3,5 boduVeľmi špekulatívna investícia s vysokým rizikom. Z dostupných dát vychádza vysoká pravdepodobnosť neschopnosti dlžníka splatiť svoje záväzky. Alebo nie sú splnené základné predpoklady na posúdenie investície.
  4 – 7,5 bodovŠpekulatívna investícia spojená s vyšším rizikom. Spoločnosť v budúcnosti môže čeliť nepriaznivým vplyvom a neschopnosti splniť svoje záväzky. V prípade investície by mal investor spoločnosť veľmi dobre poznať. Takú investíciu by mal zvažovať len veľmi skúsený a dynamický investor.
  8 – 10,5 bodovStredne riziková investícia. Dostupné údaje o spoločností indikujú mix pozitívnych a negatívnych faktorov. Schopnosť spoločnosť splniť svoje záväzky, splácať výnosy a následne nominálnu hodnotu dlhopisu môže byť závislá od kombinácie externých a interných faktorov.
  11 – 14,5 bodovStále relatívne konzervatívna  investícia s náchylnosťou na nepriaznivé podmienky.  Existuje stále pomerne vysoká  pravdepodobnosť výplat výnosov a splatenie nominálnej hodnoty dlhopisu.
  15 – 20 bodovPomerne konzervatívna investícia s nízkym rizikom. Existuje vysoká pravdepodobnosť výplat výnosov a splatenie nominálnej hodnoty dlhopisu.

  Ako na kreditné riziko SPV-čiek (a čo je SPV)?

  Je bežné, že väčšie skupiny neemitujú svoj dlh priamo, ale cez špeciálny subjekt určený na emisie cenných papierov, tzv SPV (skratka z angl. Special Purpose Vehicle). Prepáčte najbližšie odseky budú trochu technicky náročnejší text.

  SPV je samostatný právny subjekt, samostatná spoločnosť s vlastnými aktívami a pasívami, ako aj vlastným právnym postavením. Zvyčajne sú vytvorené s obmedzeným predmetom podnikania, pre konkrétny cieľ, často na oddelenie finančného rizika alebo daňovú optimalizáciu. Pri emisii dlhopisov má SPV za úlohu požičať si peniaze a tieto následne požičať svojej materskej alebo sesterskej spoločnosti. SPV teda nepodniká v reálnom biznise, je to len účelovo založená spoločnosť.

  Keďže ide o samostatnú právnickú osobu, bez vlastného zdroja príjmov, SPV je totálne závislé od materskej spoločnosti. Dlhopisy vydané takýmto SPV-čkom preto musia byť garantované alebo inak zabezpečené materskou spoločnosťou. Preto sa ja osobne riadim jednoduchým pravidlom:

   

  Nikdy by som nekúpil dlhopis vydaný SPV bez zabezpečenia alebo garancie.

   

  Pri emisiách dlhopisov emitovaných prostredníctvom SPV musíte posúdiť hodnotu zabezpečenia alebo kredibilitu garancie

  Toto je však pomerne náročný proces právne a ekonomicky. V Slovenskom prostredí sa najčastejšie stretáme s formou zabezpečenia:

  1. záložným právom voči pohľadávkam
  2. záložným právom voči nehnuteľnostiam
  3. zabezpečenie akciami materskej alebo sesterskej spoločnosti
  4. ručiteľským vyhlásením

  Ktorákoľvek forma zabezpečenia, za predpokladu, že je právne kvalitne zakotvená v prospekte emisie, poskytuje adekvátny prenos kreditnej kvality materského/sesterského subjektu na SPV.

  Príklad Penta

  Ak sa viete dostať k finančným ukazovateľom materských spoločností, viete adekvátne použiť Scorecard aj na spoločnosť, ktorá emisiu SPV zabezpečuje. Príklad nájdete aj v tabuľke vyššie. Emitent Penta Funding Public II, s.r.o. ako SPV získala skóre iba 2,5 bodu, ale materská spoločnosť, ktorej kredit je relevantný pre posúdenie emisie, teda Penta Cyprus, získala skóre 8,5 bodu. Celkové score emisie dlhopisov Penta Funding Public II, s.r.o. vďaka garancii získala skóre 8,5 bodu.

  Našli ste tu užitočné informácie? Zanechajte nám svoju mailovú adresu a my Vám z času na čas dáme vedieť, čo je nové vo svete dôchodkov a investovania

  Potvrdte prosím formu komunikácie: email

  Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

  We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

  Čo Vám Scoring nepovie?

  Scorecard Vám nepovie či je daná emisia férovo ocenená alebo nie. T.j. Nepovie, či tých 5% p.a. výnosu, na 5 rokov, je adekvátnych riziku alebo nie. Tu je potrebné ďalšie porovnanie spreadu nad benchmark pri podobných emisiách. To už je však za hranicou možností Scorecardu a vyžaduje individuálnu analýzu.

   

  Teoretický "fér" výnos korporátneho dlhopisu je súčtom výnosu bezrizikového benchmarku, kreditnej prirážky a ďalších faktorov.

   

  Penta korporátne dlhopisy

  Zostaňme v kontakte

  Máte otázku? Super! Využite prosím formulár na konci článku, prípadne sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook.

  Ďakujem

  Roland Vízner

   


  0 Comments

  Pridaj komentár

  Avatar placeholder

  Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

  Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.