Kľúčové charakteristiky

Spoznajte dynamické portfólio životného cyklu určené ako IV. pilier penzijného zabezpečenia pre dnešných 30-kov. Minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Zabezpečí znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. Prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR.

Nulové alebo minimálne náklady

0€ za vedenie účtu, 0% za správu portfólia, 0% za predčasné skončenie investície, 0.2% z objemu obchodu (nákup alebo predaj), 0.06% ročne za úschovu a správu cenných papierov, viac ...

Očakávaný Výnos z Investície

Očakávaný čistý výnos z investície 7,0-7,5% ročne v EUR.
Minulá výkonnosť ETF v portfóliu 6,74% ročne (od roku 2015).

Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti. Viac ...

Komu je portfólio určené

Portfólio životného cyklu a penzijného zabezpečenia "Pepp.sk 2050" je určené investorom s investičným horizontom "30 rokov do dôchodku", teda dnešným tridsiatnikom, ktorý pôjdu do dôchodku po roku 2050. Stratégia 7 rokov pred odchodom do dôchodku začne znižovať investičné riziko.

Popis stratégie

Dynamické portfólio penzijného zabezpečenia pre dnešných 30-kov, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do Indexových ETF, počas prvých 19 rokov dynamicky a následne zabezpečí znižovanie rizika pred odchodom do dôchodku. Prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR.

Investičný horizont

Dlhodobý investičný horizont životného cyklu "dôchodok o 30 rokov". Portfólio je ideálne pre investorov, ktorý pôjdu do dôchodku v roku 2050 a nasledujúcich.

Žiadna viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Ak predpokladáte, že peniaze budete potrebovať skôr, zvoľte si radšej portfólio s kratším investičným horizontom.

0% daň z príjmu

§  9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí, že príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený. (Vašu osobnú daňovú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.)

Čím je stratégia tohto portfólia zaujímavá

Prvých 19 rokov je 100% portfólia je investovaných do akciových indexových ETF, čo zodpovedá dlhodobému investičnému horizontu "na dôchodok". Pred dosiahnutím penzijného veku stratégia zabezpečí znižovanie investičného rizika. Stratégia myslí aj na trhy budúcnosti v Ázii, Afrike a Južnej Amerike.

Historická výkonnosť a volatilita

Historická výkonnosť a volatilita sú informácie o portfóliu, ktoré by vám mali naznačiť aké riziko podstupujete a aký výnos priniesla investícia v minulosti. Hodnota investície môže stúpať aj klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Historická výkonnosť predstavuje modelovanú výkonnosť na základe dostupných dát z finančných trhov. Skutočnú výkonnosť svojho osobného portfólia nájdu existujúci investori vo svojej mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo webovej aplikácii EIC. Výkonnosť stratégie môžete sledovať v reálnom čase. Kliknite na graf a budete budete presmerovaný na partnera justETF.com

Jednorazová investícia 10000€ 11.februára 2015 by mala 26. januára 2023 odhadovanú hodnotu 17098. Tento údaj zohľadňuje odplatu za custody, za transakciu a za zhodnotenie.

Historická výkonnosť portfólia podkladových ETF

Update k 26. januáru 2024

2023202220212020201920182017
14.5%-14.7%22.7%5.5%24.4%-10.12%14.3%

Priemerný p.a. výnos od roku 2015 6.74%

Nezohľadňuje odplatu za custody, za transakciu a za zhodnotenie. Údaje sú aktualizované kvartálne. Výkonnosť môžete sledovať v reálnom čase na webe justETF.com Nájdete tam aj podrobné informácie o ETF použitých v stratégii, vrátane ich TER (Total Expense Ratio).

Volatilita stratégie za posledných 12 mesiacov bola 15,19%.

Do akých aktív sú Vaše peniaze investované

Porobnejší pohľad na portfólio

Portfólio je investované do Indexových ETF, ktoré:

- zisky akumulujú a reinvestujú, aby ste neplatili zbytočne dane z dividend
- sú denominované v EUR, obchodujú sa v EUR, aby ste nestrácali na výmenných kurzoch a prevažne chránia proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR, aby ste, v rámci možností, neboli vystavený menovému riziku
- sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu (po roku držania).

Stratégia investuje do nasledovných ETF:

40% iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
20% Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)
20% Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C
10% SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
10% Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C

Geografické rozdelenie portfólia

Ako si otvoriť účet a začať investovať.

Kde bude Váš účet vedený

Ak máte záujem o investovanie do "Portfólia životného cyklu a penzijného zabezpečenia Pepp.sk 2050", budete potrebovať účet v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC).

Kto je EIC, o.c.p., a.s.

EIC má od Národnej Banky Slovenska licenciu obchodníka s cennými papiermi a podlieha dohľadu NBS. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

EIC vedie osobné investičné účty investorov. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície kontrolovať v mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo na webe. O vývoji a aktuálnom stave portfólia je investor taktiež informovaný formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii.

Viac ako 50.000 investorov má otvorené účty v EIC. Hodnota klientských aktív v EIC presahuje 366 miliónov Euro (k 30.06.2022), vďaka čomu je EIC najväčšia spoločnosť vo svojom odbore na Slovensku. EIC pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Ako otvoriť účet v EIC?

Účet v EIC vám otvorí takmer každý finančný agent na Slovensku. EIC má 76 spolupracujúcich členov, pre ktorých pracujú stovky finančných agentov, ktorí sú oprávnení poskytovať vám investičnú službu investičného poradenstva. 

Ja osobne Vám takisto viem otvoriť účet v EIC. Mám licenciu NBS číslo 259400 a využívam SFA služby spoločnosti FInportal, a.s., ktorá má licenciu NBS s číslom 119713.

Podrobný proces otvorenia účtu nájdte v článku tu: Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať bez starostí

Podrobný prehľad poplatkov.

Odplata za služby EIC, o.c.p., a.s.

Poplatky súvisiace s vašim účtom v EIC a spravovaním investičnej stratégie sú nasledujúce:

0€ za vedenie účtu

Účet v EIC je zdarma. Pre porovnanie: v 2. Pilieri si správcovské spoločnosti účtujú "odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu" vo výške 1%. (Zdroj adss.sk, 29. Jan 2021)

0% odplata za správu majetku v stratégii

Pri tejto stratégii neplatíte za správu vopred stanovený poplatok za správu majetku. Namiesto poplatku za správu, platíte výkonnostnú prémiu iba zo zisku. (Viď koeficient odplaty za zhodnotenie).

Porovnanie: V DDS (3. pilier) je odplata za správu majetku vo fonde medzi 1% a 1,2% ročne a zároveň ešte aj  odplata za zhodntenie 10%. U kvalitných obchodníkov s cennými papiermi sa táto odplata pohybuje do 1%.

Koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie: 0,1

Odplata za zhodnotenie je najspravodlivejší z poplatkov. Zaplatíte ho len v prípade, ak zarobíte viac ako benchmark. Inak, neplatíte nič. Nazýva sa aj "performance fee" alebo "odplata za úspech". Odplatu v rovnakej výške si účtujú aj  Spoločnosti v 2. a 3. pilieri. Uplatňuje sa princíp "high watermark". Ide o svetový štandard spravodlivého poplatku.

Hight Watermark - Ak hodnota vašej investície klesla, nielen že neplatíte odplatu za zhodnotenie, ale hodnota vašej investície musí najprv prekonať predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, aby bolo možné zo strany manažéra portfólia (správcu stratégie) nárokovať si odplatu za zhodnotenie.

Koeficient 0,1, znamená performance jedna desatina, teda 10% zo zisku. Príklad: Ak stretégia zarobí 7% p.a., odplata za zhodnotenia bude 10% zo 7%-ného zisku, teda 0,7% a investorovi zostane čistý zisk 6,3%.

0.2% z objemu transakcie (vykonanie pokynu nákup alebo predaj) a žiadne minimum

Nákup alebo predaj cenných papierov na svetových burzách niečo stojí. V EIC zaplatíte za nákup alebo predaj cenných papierov do vašeho portfólia 0,2% z objemu.

Napríklad:
Pri sporení 100€ zaplatíte za nákup cenných papierov 0,20€.
Pri jednorazovej investícii 1000€ zaplatíte za nákup cenných papierov 2€.

Pre porovnanie s konkurenciou: Napríklad má FIO banka minimálny poplatok za nákup/predaj v USA poplatok od $7,95, za nákup na Deusche Börse AG 0,15 % z objemu, minimálne 9,95€ (Zdroj: www.fio.sk, 29. Január 2021)

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov (Custody fee) od 0.06% ročne

Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za úschovu a správu 0.60€ ročne.

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok závisí od cenníka samostatného/viazaného finančného agenta. Pokiaľ využijete moje služby na otvorenie účtu a investovanie do tejto stratégie, vstupný poplatok bude 0,5%.

0% odplata za predčasné skončenie investície (exit fee)

Úprimne odporúčam: zvoľte si portfólio s takým časovým horizontom investície, počas ktorého peniaze nebudete potrebovať a zostanú investované. Ak by ste však potrebovali peniaze vybrať skôr. PEPP.SK portfóliá vytvorené na platforme EIC nemajú žiadnu viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Určite však dodržte odstup jeden rok od nákupu po predaj investície, aby bol váš zisk oslobodený od dane z príjmu.

Porovnanie poplatkov druhý, tretí a štvrtý pilier dôchodku s pepp.sk v EIC

2. pilier DSS3. pilier DDS4. pilier s Pepp.sk v EIC
odplata za správu majetku vo fonde každoročne0,45%1% - 1,2%0
odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu000
koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie00,10,1
predčasný výbernienie*áno, kedykoľvek
poplatok za úschovu a správu cenných papierovnienie0.06%
z objemu transakcie (vykonanie pokynu nákup alebo predaj)nienie0,2% jednorazovo

* príspevky zamestnávateľa nie je možné vybrať pred dôchodkom, dobrovoľné príspevky môžete vybrať raz za 10 rokov

Ako sú moje investície chránené.

Regulácia a mechanizmy ochrany investora

Základom každej investície je jej bezpečnosť z hľadiska licencovania a regulácie subjektu, prostredníctvom ktorého máte svoje ťažko zarobené peniaze investované. Na spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. sa vzťahuje licencovanie a dohľad Národnej banky Slovenska, podmienky Garančného fondu investícií a povinnosť oddeleného účtovania majetku.

Licencovanie a dohľad

Obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.) na Slovensku potrebujú splniť prísne podmienky na udelenie licencie, ktorú im vydáva Národná banka Slovenska. NBS zároveň permanentne vykonáva dohľad nad fungovaním obchodníkov cennými papiermi.

Možno suverénne povedať, že obchodníci s cennými papiermi podliehajú rovnakému dohľadu, ako banky. Ich licencia na fungovanie je veľmi podobná ako licencia banková, s tým, že sa venujú len investovaniu, teda neprijímajú vklady, neposkytujú úvery, nevykonajú zmenárenskú činnosť. O.c.p. sa venujú primárne investovaniu, emitovaniu cenných papierov a poradenstvu s tým súvisiacemu.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií tak trochu pripomína fond ochrany vkladov, no jedna sa o inú schému ochrany investora. Garančný fond investícií vás neochráni pred poklesom cien nakúpených aktív. Fond vám však garantuje náhradu do 50000 € ak by došlo ku krádeži, defraudácii, technickému zlyhaniu alebo podobným dôvodom, ktoré by spôsobili stratu, zmiznutie vašich aktív.

Oddelené účtovanie majetku

Podobne ako subjekty v 2. a 3. pilieri aj obchodníci s cennými papiermi (vo 4. pilieri) účtujú majetok svojich klientov oddelenie od majetku vlastného. V prípade úpadku obchodníka, u ktorého máte svoje investície vám, teda nehrozí, že exekútor pokryje nároky veriteľov voči obchodníkovi z vášho majetku.

Ako vznikol nápad založiť toto portfólio a prečo doň investovať

Komentár zakladateľa a správcu portfólia:

25 rokov sa venujem finančným trhom a posledné roky sa sústredím na investovanie na dôchodok a 4. pilier dôchodku. Dlho som hľadal a spôsob ako zorganizovať dôchodkové sporenie pre seba a svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v iných pilieroch, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

V pepp.sk sme vytvorili investičné stratégie, do ktorých investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať na dôchodok aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné. Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Kontaktný formulár 🙂

Prihlásenie sa na odber noviniek

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Zmeny v portfóliu k 1. marcu 2022

V portfóliu klesla o 5% váha Európy. Zároveň sa o 5% zvýšila váha S&P500, teda amerického akciového trhu. Zmena je účinná pre novo investované peniaze od 1. marca 2022. Zmenou prioritne reagujem na vojnu v Európe. Pôvodné investície zostávajú nedotknuté až do najbližšieho rebalancingu, individuálne podľa nastavení účtu investora.

Zmeny v portfóliu k okt 2021

Do stratégie pridávam USA Small Cap Value Weighted ETF s váhou 10% portfólia. Týmto do portfólia pridávam tzv. value, teda hodnotový faktor. Obdobie hroziacej recesie by malo byť naklonené viac hodnotovému ako rastovému investovaniu. Zároveň znižujem váhy Európskych akcií a Akcií rozvíjajúcich sa trhov z 25% na 20% portfólia. Zmena je účinná pre novo investované peniaze od októbra 2022. Pôvodné investície zostávajú nedotknuté až do najbližšieho rebalancingu, individuálne podľa nastavení účtu investora.