Kľúčové charakteristiky

Daňovo aj poplatkovo ideálna investícia do Amerických akcií so zaistením EUR/USD kurzového rizika.

0% daň z príjmu

§  9 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov: Príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený.

Nulové alebo minimálne náklady

0€ za vedenie účtu, 0% za správu portfólia, 0% za predčasné skončenie investície, 0.2% z objemu obchodu (nákup alebo predaj), 0.1% ročne za úschovu a správu cenných papierov, viac ...

Očakávaný Výnos z Investície

Očakávaný čistý výnos z investície 7,2-7,7% ročne v EUR.
Minulá výkonnosť ETF v portfóliu
Posledných 10 rokov 11,9% ročne.
Posledných 5 rokov 13,1% ročne.
Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti. Viac ...

Komu je portfólio určené

Portfólio "Americké akcie - bez daní a v Euro" je určené novým investorom aj investorom, ktorý už sú investovaný do Amerických akcií a chcú prestúpiť do daňovo a nákladovo atraktívnejšieho produktu a nechcú niesť riziko zmeny kurzu EUR voči USD.

Popis stratégie

Dynamická investícia do Amerických akcií so zabezpečením EUR/USD FX rizika, minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti.

Investičný horizont

Stredno až dlhodobý investičný horizont 7 rokov a viac. 

Žiadna viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Ak predpokladáte, že peniaze budete potrebovať skôr, zvoľte si radšej portfólio s kratším investičným horizontom.

Čím je stratégia tohto portfólia zaujímavá

Investícia do Amerických akcií so zabezpečením EUR/USD FX rizika. 0% daň z kapitálových výnosov pre fyzické osoby pri držaní aspoň 1 rok

Historická výkonnosť a volatilita

Historická výkonnosť a volatilita sú informácie o portfóliu, ktoré by vám mali naznačiť aké riziko podstupujete a aký výnos priniesla investícia v minulosti. Hodnota investície môže stúpať aj klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Historická výkonnosť predstavuje modelovanú výkonnosť na základe dostupných dát z finančných trhov. Skutočnú výkonnosť svojho osobného portfólia nájdu existujúci investori vo svojej mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo webovej aplikácii EIC.

Pravidelné investovanie 100€ mesačne od októbra 2010 by malo k 1. marcu 2021 hodnotu 22494€. Z toho sú 12600€ vlastné vklady a 9894€ je zhodnotenie investície. Tento údaj a graf historickej výkonnosti zohľadňuje odplatu za custody, za transakciu a za zhodnotenie.

Jednorazová investícia 10000€ od októbra 2010 by mala k 1. marcu 2021 hodnotu 30439.Tento údaj a graf historickej výkonnosti zohľadňuje odplatu za custody, za transakciu a za zhodnotenie.

Historická výkonnosť portfólia podkladových ETF

Za posledných 10 rokov: 17. marec 2011 - 17. marec 2021

Posledných 10 rokov 11,9% ročne
Posledných 5 rokov 13,1% ročne

Backtesting 2007-2020
Volatilita: 15.69%
Sharpe ratio: 0.50
Roky v strate: 2
Roky v zisku: 12

202120202019201820172016
5.6%15.1%26.9%-7.7%18.7%9.5%
1 mes.3 mes.6 mes.1 rok5 rokov p.a.10 rokov p.a.
0.4%6.1%17.4%55.2%13.1%11.9%

Nezohľadňuje odplatu za custody, za transakciu a za zhodnotenie. Údaje sú aktualizované raz mesačne. Výkonnosť môžete sledovať v reálnom čase na skvelej webstránke justETF.com

Do akých aktív sú Vaše peniaze investované

Porobnejší pohľad na portfólio

Portfólio je investované do Indexových ETF, ktoré:

- zisky akumulujú a reinvestujú, aby ste neplatili zbytočne dane z dividend
- sú denominované v EUR, obchodujú sa v EUR, aby ste nestrácali na výmenných kurzoch a prevažne chránia proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR, aby ste, v rámci možností, neboli vystavený menovému riziku
- sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby ste bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu (po roku držania).

Portfólio je investované do ETF, ktoré nasledujú tieto indexy:

S&P 500 EUR Hedged Index

Rozdelenie portfólia podľa sektorov

Rozdelenie indexu S&P podľa sektorov

Top 30 spoločností z ktorých úspechu budete benefitovať

6,75% APPLE INC
5,71% MICROSOFT CORP
4,49% AMAZON COM INC
2,01% TESLA INC
1,98% FACEBOOK CLASS A INC
1,79% ALPHABET INC CLASS A
1,74% ALPHABET INC CLASS C
1,41% BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
1,35% JOHNSON & JOHNSON
1,24% JPMORGAN CHASE & CO

1,06% VISA INC CLASS A
1,03% NVIDIA CORP
1,01% PROCTER & GAMBLE
1,00% UNITEDHEALTH GROUP INC
0,97% WALT DISNEY
0,91% HOME DEPOT INC
0,89% PAYPAL HOLDINGS INC
0,89% MASTERCARD INC CLASS A
0,75% NETFLIX INC
0,73% INTEL CORPORATION CORP
0,72% COMCAST CORP CLASS A
0,71% BANK OF AMERICA CORP
0,71% ADOBE INC
0,70% VERIZON COMMUNICATIONS INC
0,68% ABBOTT LABORATORIES
0,65% SALESFORCE.COM INC
0,64% AT&T INC
0,64% THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
0,62% PFIZER INC
0,61% MERCK & CO INC


(Feb 2021)

Ako si otvoriť účet a začať investovať.

Kde bude Váš účet vedený

Ak máte záujem o investovanie do "Americké akcie - bez daní a v Euro. Portfólio pepp.sk" budete potrebovať účet v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC).

Kto je EIC, o.c.p., a.s.

EIC má od Národnej Banky Slovenska licenciu obchodníka s cennými papiermi a podlieha dohľadu NBS. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

EIC vedie osobné investičné účty investorov. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície kontrolovať v mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo na webe. O vývoji a aktuálnom stave portfólia je investor taktiež informovaný formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii.

Viac ako 50.000 investorov má otvorené účty v EIC. Hodnota klientských aktív v EIC presahuje 180 miliónov Euro (ku koncu roku 2020), vďaka čomu je EIC jednou z najväčších spoločností vo svojom odbore na Slovensku. EIC pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Ako otvoriť účet v EIC?

Účet v EIC vám otvorí takmer každý finančný agent na Slovensku. Ich zoznam nájdete tu.

EIC má 76 spolupracujúcich členov, pre ktorých pracujú stovky finančných agentov, ktorí sú oprávnení poskytovať vám investičnú službu investičného poradenstva. Za túto službu si finančný agent môže účtovať odmenu, ktorá nie je príjmom EIC.

Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať

Podrobný prehľad poplatkov.

Odplata za služby EIC, o.c.p., a.s.

Aj keď je veľká časť služieb od poplatkov oslobodená, alebo sú poplatky nastavené na najnižšiu spravodlivú úroveň, niektoré náklady tretích strán musí obchodník s cennými papiermi preniesť na klienta. Poplatky súvisiace s vašim účtom v EIC a spravovaním investičnej stratégie portfólia sú nasledujúce:

0% odplata za správu majetku v portfóliu

Ak investujete do PEPP.SK portfólií vytvorených na platforme EIC, za správu majetku v portfóliu neplatíte žiadny poplatok.

Porovnanie: Poplatky u kvalitnej konkurencie sa pohybujú od 0,3% do 1% ročne (Január 2021). Najnižšie poplatky majú Dôchodkové Správcovské Spoločnosti (2. pilier). Tzv. "odplata za správu majetku vo fonde" je u nich 0,3% ročne . U kvalitných obchodníkov s cennými papiermi sa táto odplata pohybuje do 1%. Poplatky nad 1% osobne nepovažujem pri pasívnom investovaní za férové.

0% odplata za predčasné skončenie investície (exit fee)

Úprimne odporúčam: zvoľte si portfólio s takým časovým horizontom investície, počas ktorého peniaze nebudete potrebovať a zostanú investované. Ak by ste však potrebovali peniaze vybrať skôr. PEPP.SK portfóliá vytvorené na platforme EIC nemajú žiadnu viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Určite však dodržte odstup jeden rok od nákupu po predaj investície, aby bol váš zisk oslobodený od dane z príjmu.

0€ za vedenie účtu

Účet v EIC je zdarma. Pre porovnanie: v 2. Pilieri si správcovské spoločnosti účtujú "odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu" vo výške 1%. (Zdroj adss.sk, 29. Jan 2021)

0.2% z objemu transakcie (vykonanie pokynu nákup alebo predaj) a žiadne minimum

Nákup alebo predaj cenných papierov na svetových burzách niečo stojí. V EIC zaplatíte za nákup alebo predaj cenných papierov do vašeho portfólia 0,2% z objemu. Na túto službu sa nevzťahuje DPH.

Napríklad:
Pri sporení 100€ zaplatíte za nákup cenných papierov 0,20€.
Pri jednorazovej investícii 1000€ zaplatíte za nákup cenných papierov 2€.

Pre porovnanie s konkurenciou: Napríklad má FIO banka minimálny poplatok za nákup/predaj v USA poplatok od $7,95, za nákup na Deusche Börse AG 0,15 % z objemu, minimálne 9,95€ (Zdroj: www.fio.sk, 29. Január 2021)

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov (Custody fee) od 0.1% ročne + DPH

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov v EIC sa pohybuje medzi 0,05% a 0,2%  + DPH ročne. Ja osobne spolupracujem s členom EIC spoločnosťou Finportal, kde je poplatok 0,1%+DPH. Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za úschovu a správu 1.20€ ročne.

Koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie: 0,1

Odplata za zhodnotenie je najspravodlivejší z poplatkov. Zaplatíte ho len v prípade, ak zarobíte viac ako benchmark. Inak, neplatíte nič. Nazýva sa aj "performance fee" alebo "odplata za úspech". Odplatu v rovnakej výške si účtujú aj  Spoločnosti v 2. a 3. pilieri. Uplatňuje sa princíp "high watermark". Ide o svetový štandard spravodlivého poplatku.

Hight Watermark - Ak hodnota vašej investície klesla, nielen že neplatíte odplatu za zhodnotenie, ale hodnota vašej investície musí najprv prekonať predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, aby bolo možné zo strany manažéra portfólia (správcu stratégie) nárokovať si odplatu za zhodnotenie.

Koeficient 0,1, znamená performance fee jedna desatina.

Performance sa meria voči benchmarku, ktorým je super nízko volatilný iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF. Ak to technológia dovolí, v budúcnosti počítanie koeficientu zjednodušíme tak, aby sa nerátal voči benchmarku, ale voči konkrétnej hodnote.

 

Ako sú moje investície chránené.

Regulácia a mechanizmy ochrany investora

Základom každej investície je jej bezpečnosť z hľadiska licencovania a regulácie subjektu, prostredníctvom ktorého máte svoje ťažko zarobené peniaze investované. Na spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. sa vzťahuje licencovanie a dohľad Národnej banky Slovenska, podmienky Garančného fondu investícií a povinnosť oddeleného účtovania majetku.

Licencovanie a dohľad

Obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.) na Slovensku potrebujú splniť prísne podmienky na udelenie licencie, ktorú im vydáva Národná banka Slovenska. NBS zároveň permanentne vykonáva dohľad nad fungovaním obchodníkov cennými papiermi.

Možno suverénne povedať, že obchodníci s cennými papiermi podliehajú rovnakému dohľadu, ako banky. Ich licencia na fungovanie je veľmi podobná ako licencia banková, s tým, že sa venujú len investovaniu, teda neprijímajú vklady, neposkytujú úvery, nevykonajú zmenárenskú činnosť. O.c.p. sa venujú primárne investovaniu, emitovaniu cenných papierov a poradenstvu s tým súvisiacemu.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií tak trochu pripomína fond ochrany vkladov, no jedna sa o inú schému ochrany investora. Garančný fond investícií vás neochráni pred poklesom cien nakúpených aktív. Fond vám však garantuje náhradu do 50000 € ak by došlo ku krádeži, defraudácii, technickému zlyhaniu alebo podobným dôvodom, ktoré by spôsobili stratu, zmiznutie vašich aktív.

Oddelené účtovanie majetku

Podobne ako subjekty v druhom a 3. pilieri aj obchodníci s cennými papiermi účtujú majetok svojich klientov oddelenie od majetku vlastného. V prípade úpadku obchodníka, u ktorého máte svoje investície vám, teda nehrozí, že exekútor pokryje nároky veriteľov voči obchodníkovi z vášho majetku.

Ako vznikol nápad založiť toto portfólio a prečo doň investovať

Komentár zakladateľa a správcu portfólia:

25 rokov sa venujem finančným trhom a investovaniu. Dlho som hľadal a spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvorili sme portfólio, do ktorého investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať na dôchodok aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Kontaktný formulár 🙂

Prihlásenie sa na odber noviniek

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.