Kľúčové charakteristiky

Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú krátky investičný horizont - 3 roky ako mierne rizikovejšia alternatíva termínového vkladu. Pre fyzické osoby rezidentov SR je zisk (príjem z predaja) od dane z príjmov je oslobodený.

Nulové alebo minimálne náklady

0€ za vedenie účtu, 0% za správu portfólia, 0% za predčasné skončenie investície, 0.2% z objemu obchodu (nákup alebo predaj), 0.12% ročne za úschovu a správu cenných papierov, viac ...

Historický a Očakávaný Výnos

Očakávaný čistý výnos 3% p.a. v EUR.

Z výkonnosti v minulom období nie je možné vyvodzovať závery ohľadne budúceho vývoja hodnoty. Viac ...

Komu je portfólio určené

"PEPP.SK Solídne EUR dlhopisové portfólio na 3 roky" je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú krátky investičný horizont - 3 roky, ako mierne rizikovejšia a výnosnejšia alternatíva termínového vkladu.

Popis stratégie

Konzervatívne portfólio. Investuje do dlhopisových indexových fondov (ETF) s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 3% ročne, myslí na ESG faktory investovania a chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR.

Investičný horizont

Krátky investičný horizont - 3 roky. Ak viete, že peniaze môžete potrebovať zhruba o 3 roky, toto portfólio je pre vás. Ak sú vaše investičné ciele dlhodobé, zvoľte si dynamickejšie portfólio s dlhším časovým horizontom.
Žiadna viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek.

0% daň z príjmu

§  9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí, že príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený. (Vašu osobnú daňovú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.)

Čím je stratégia tohto portfólia zaujímavá

Zaujímavosťou je výber ESG zamerania teda stratégie, ktorá preferuje Enviromentálne, Sociálne a Zodpovedne riadených emitentov dlhopisov. Časť portfólia je investovaná do dlhopisov, ktorých hodnota rastie pri rastúcej inflácii.

Historická výkonnosť a volatilita

Historická výkonnosť a volatilita sú informácie o portfóliu, ktoré by vám mali naznačiť aké riziko podstupujete a aký výnos priniesla investícia v minulosti. Hodnota investície môže stúpať aj klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Historická výkonnosť predstavuje modelovanú výkonnosť na základe dostupných dát z finančných trhov. Skutočnú výkonnosť svojho osobného portfólia nájdu existujúci investori vo svojej mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo webovej aplikácii EIC.

Jednorazová investícia 10000€ investovaná 19. marca 2020  by mala k 26. augustu 2021 hodnotu 12525.Tento údaj a graf historickej výkonnosti nezohľadňuje poplatky, iba výkonnosť podkladových ETF.

Historická výkonnosť portfólia podkladových ETF

Za obdobie 26. august 2020 - 26. august 2021

Za 1 rok 5,08%
(Obdobie 26. august 2020 - 26. august 2021)

Upozornenie: Portfólio obsahuje cenné papiere, ktoré boli uvedené na trh iba nedávno. Preto treba jeho minulú výkonnosť za krátke obdobie brať s rezervou.

Roky v strate: 0
Roky v zisku: 1

2021202020192018
1,9%---
1 mesiac3 mesiace6 mesiacov1rok
0.24%2.5%4,2%5,08%

Nezohľadňuje odplatu za custody, za transakciu a za zhodnotenie. Údaje sú aktualizované raz mesačne. Výkonnosť môžete sledovať v reálnom čase na skvelej webstránke justETF.com

Do akých aktív sú Vaše peniaze investované

Porobnejší pohľad na portfólio

Portfólio je investované do Indexových ETF, ktoré:

- zisky akumulujú a reinvestujú, aby ste neplatili zbytočne dane z dividend
- sú denominované v EUR, obchodujú sa v EUR, aby ste nestrácali na výmenných kurzoch a prevažne chránia proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR, aby ste, v rámci možností, neboli vystavený menovému riziku
- sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby ste bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu (po roku držania).

Portfólio je investované do ETF, ktoré nasledujú tieto indexy:

iBoxx EUR Liquid High Yield 30
FTSE Emerging Markets US Dollar Government Bond (EUR Hedged)
Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)
Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate High Yield SRI Sustainable (EUR Hedged) 
Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) index

Ako si otvoriť účet a začať investovať.

Kde bude Váš účet vedený

Ak máte záujem o investovanie do "Pepp.sk Solídne dlhopisové portfólio s investičným horizontom 3 roky v EUR" budete potrebovať účet v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC).

Kto je EIC, o.c.p., a.s.

EIC má od Národnej Banky Slovenska licenciu obchodníka s cennými papiermi a podlieha dohľadu NBS. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

EIC vedie osobné investičné účty investorov. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície kontrolovať v mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo na webe. O vývoji a aktuálnom stave portfólia je investor taktiež informovaný formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii.

Viac ako 50.000 investorov má otvorené účty v EIC. Hodnota klientských aktív v EIC presahuje 180 miliónov Euro (ku koncu roku 2020), vďaka čomu je EIC jednou z najväčších spoločností vo svojom odbore na Slovensku. EIC pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Ako otvoriť účet v EIC?

Účet v EIC vám otvorí takmer každý finančný agent na Slovensku. Ich zoznam nájdete tu.

EIC má 76 spolupracujúcich členov, pre ktorých pracujú stovky finančných agentov, ktorí sú oprávnení poskytovať vám investičnú službu investičného poradenstva. Za túto službu si finančný agent môže účtovať odmenu, ktorá nie je príjmom EIC.

Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať

Podrobný prehľad poplatkov.

Odplata za služby EIC, o.c.p., a.s.

Aj keď je veľká časť služieb od poplatkov oslobodená, alebo sú poplatky nastavené na najnižšiu spravodlivú úroveň, niektoré náklady tretích strán musí obchodník s cennými papiermi preniesť na klienta. Poplatky súvisiace s vašim účtom v EIC a spravovaním investičnej stratégie portfólia sú nasledujúce:

0% odplata za správu majetku v portfóliu

Ak investujete do PEPP.SK portfólií vytvorených na platforme EIC, za správu majetku v portfóliu neplatíte žiadny poplatok.

Porovnanie: Poplatky u kvalitnej konkurencie sa pohybujú od 0,3% do 1% ročne (Január 2021). Najnižšie poplatky majú Dôchodkové Správcovské Spoločnosti (2. pilier). Tzv. "odplata za správu majetku vo fonde" je u nich 0,3% ročne . U kvalitných obchodníkov s cennými papiermi sa táto odplata pohybuje do 1%. Poplatky nad 1% osobne nepovažujem pri pasívnom investovaní za férové.

0% odplata za predčasné skončenie investície (exit fee)

Úprimne odporúčam: zvoľte si portfólio s takým časovým horizontom investície, počas ktorého peniaze nebudete potrebovať a zostanú investované. Ak by ste však potrebovali peniaze vybrať skôr. PEPP.SK portfóliá vytvorené na platforme EIC nemajú žiadnu viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Určite však dodržte odstup jeden rok od nákupu po predaj investície, aby bol váš zisk oslobodený od dane z príjmu.

0€ za vedenie účtu

Účet v EIC je zdarma. Pre porovnanie: v 2. Pilieri si správcovské spoločnosti účtujú "odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu" vo výške 1%. (Zdroj adss.sk, 29. Jan 2021)

0.2% z objemu transakcie (vykonanie pokynu nákup alebo predaj) a žiadne minimum

Nákup alebo predaj cenných papierov na svetových burzách niečo stojí. V EIC zaplatíte za nákup alebo predaj cenných papierov do vašeho portfólia 0,2% z objemu. Na túto službu sa nevzťahuje DPH.

Napríklad:
Pri sporení 100€ zaplatíte za nákup cenných papierov 0,20€.
Pri jednorazovej investícii 1000€ zaplatíte za nákup cenných papierov 2€.

Pre porovnanie s konkurenciou: Napríklad má FIO banka minimálny poplatok za nákup/predaj v USA poplatok od $7,95, za nákup na Deusche Börse AG 0,15 % z objemu, minimálne 9,95€ (Zdroj: www.fio.sk, 29. Január 2021)

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov (Custody fee) od 0.1% ročne + DPH

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov v EIC sa pohybuje medzi 0,05% a 0,2%  + DPH ročne. Ja osobne spolupracujem s členom EIC spoločnosťou Finportal, kde je poplatok 0,1%+DPH. Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za úschovu a správu 1.20€ ročne.

Koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie: 0,1

Odplata za zhodnotenie je najspravodlivejší z poplatkov. Zaplatíte ho len v prípade, ak zarobíte viac ako benchmark. Inak, neplatíte nič. Nazýva sa aj "performance fee" alebo "odplata za úspech". Odplatu v rovnakej výške si účtujú aj  Spoločnosti v 2. a 3. pilieri. Uplatňuje sa princíp "high watermark". Ide o svetový štandard spravodlivého poplatku.

Hight Watermark - Ak hodnota vašej investície klesla, nielen že neplatíte odplatu za zhodnotenie, ale hodnota vašej investície musí najprv prekonať predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, aby bolo možné zo strany manažéra portfólia (správcu stratégie) nárokovať si odplatu za zhodnotenie.

Koeficient 0,1, znamená performance jedna desatina, teda 10% zo zisku. Príklad: Ak stretégia zarobí 7% p.a., odplata za zhodnotenia bude 10% zo 7%-ného zisku, teda 0,7% a investorovi zostane čistý zisk 6,3%.

Performance sa meria voči benchmarku, ktorým je super nízko volatilný iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF. Ak to technológia dovolí, v budúcnosti počítanie koeficientu zjednodušíme tak, aby sa nerátal voči benchmarku, ale voči konkrétnej hodnote.

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok závisí od cenníka samostatného/viazaného finančného agenta. Pokiaľ využijete moje služby na otvorenie účtu a investovanie do tejto stratégie, vstupný poplatok bude 0,5%.

Ako sú moje investície chránené.

Regulácia a mechanizmy ochrany investora

Základom každej investície je jej bezpečnosť z hľadiska licencovania a regulácie subjektu, prostredníctvom ktorého máte svoje ťažko zarobené peniaze investované. Na spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. sa vzťahuje licencovanie a dohľad Národnej banky Slovenska, podmienky Garančného fondu investícií a povinnosť oddeleného účtovania majetku.

Licencovanie a dohľad

Obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.) na Slovensku potrebujú splniť prísne podmienky na udelenie licencie, ktorú im vydáva Národná banka Slovenska. NBS zároveň permanentne vykonáva dohľad nad fungovaním obchodníkov cennými papiermi.

Možno suverénne povedať, že obchodníci s cennými papiermi podliehajú rovnakému dohľadu, ako banky. Ich licencia na fungovanie je veľmi podobná ako licencia banková, s tým, že sa venujú len investovaniu, teda neprijímajú vklady, neposkytujú úvery, nevykonajú zmenárenskú činnosť. O.c.p. sa venujú primárne investovaniu, emitovaniu cenných papierov a poradenstvu s tým súvisiacemu.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií tak trochu pripomína fond ochrany vkladov, no jedna sa o inú schému ochrany investora. Garančný fond investícií vás neochráni pred poklesom cien nakúpených aktív. Fond vám však garantuje náhradu do 50000 € ak by došlo ku krádeži, defraudácii, technickému zlyhaniu alebo podobným dôvodom, ktoré by spôsobili stratu, zmiznutie vašich aktív.

Oddelené účtovanie majetku

Podobne ako subjekty v 2. a 3. pilieri aj obchodníci s cennými papiermi (vo 4. pilieri) účtujú majetok svojich klientov oddelenie od majetku vlastného. V prípade úpadku obchodníka, u ktorého máte svoje investície vám, teda nehrozí, že exekútor pokryje nároky veriteľov voči obchodníkovi z vášho majetku.

Ako vznikol nápad založiť toto portfólio a prečo doň investovať

Komentár zakladateľa a správcu portfólia:

25 rokov sa venujem finančným trhom a investovaniu. Dlho som hľadal a spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvorili sme portfólio, do ktorého investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať na dôchodok aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Kontaktný formulár 🙂

Prihlásenie sa na odber noviniek

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Zmeny v portfóliu k Júlu 2021

Najzásadnejšia zmena je zvýšenie podielu inflačných dlhopisov. Pridali sme fond iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), ktorý investuje do Treasury inflation-protected securities teda do dlhopisov USA, ktorých hodnota rastie s infláciou. Tento fond od iShares je už druhým fondom hľadajúcim zisk v inflácii. Doplnil v portfóliu Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged, ktorý investuje s podobným zameraním globálne. Váha iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) v portfóliu je 15% a váha Xtrackers II Global Inflation-Linked zostáva naďalej 20%. Ďalšia zmena prichádza vo forme výmeny Amundi fondu investujúceho do High Yield dlhopisov za fond Xtrackers investujúci do rovnakej triedy aktív. Hlavnou motiváciou bola výmena fondu, ktorý využíva syntetickú replikáciu za fond ktorý fyzicky investuje do podkladových aktív. Poslednou zmenou, je zníženie váhy Lyxor Global High Yield Sustainable Exposure z 30% na 20% porfólia. Zmena je účinná pre novo investované peniaze od júla 2021. Pôvodné investície zostávajú nedotknuté až do najbližšieho rebalancingu, individuálne podľa nastavení účtu investora.