Kľúčové charakteristiky

Spoznajte inovatívne, mierne dynamické "zmiešané" portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akcií, infraštruktúry, nehnuteľností a dlhopisov, s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 6,0-6,6% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR.

Nulové alebo minimálne náklady

0€ za vedenie účtu, 0% za správu portfólia, 0% za predčasné skončenie investície, 0.2% z objemu obchodu (nákup alebo predaj), 0.06% ročne za úschovu a správu cenných papierov, viac ...

Očakávaný Výnos z Investície

Očakávaný čistý dlhodobý výnos z investície 6,0-6,6% ročne v EUR.

Minulá výkonnosť ETF v portfóliu:

rok 2023 +15.1%
rok 2022 -14.8%
rok 2021 +19,4%

Minulá výkonnosť nie je ukazovateľom a ani zárukou budúcej výkonnosti. Viac ...

Komu je portfólio určené

Portfólio je určené investorom s voľnými EUR prostriedkami, ktorý majú investičný horizont okolo 7 rokov. 60% tvoria globálne akcie a konzervatívnu zložku predstavujú 10% investície do infraštruktúry, 10% nehnuteľnosti a 20% dlhopisy. Portfólio je vhodné aj pre investorov, ktorý majú "zmiešané" či "balancované" fondy od iných správcov a chcú prestúpiť do výkonnejšieho produktu s nižšími poplatkami.

Popis stratégie

Mierne dynamické portfólio, ktoré minimalizuje správcovské poplatky a odstraňuje daňové povinnosti. Investuje do globálnych akciových ETF a do ETF zameraných na infraštruktúru a nehnuteľnosti a dlhopisy, s cieľom priniesť investorom čisté zhodnotenie na úrovni 6,0-6,6% ročne a prevažne chráni proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR.

Investičný horizont

Strednodobý investičný horizont okolo 7 rokov. 

Žiadna viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Ak predpokladáte, že peniaze budete potrebovať skôr, zvoľte si radšej portfólio s kratším investičným horizontom.

0% daň z príjmu

§  9 ods. 1 písm. k) zákona o dani z príjmov hovorí, že príjem  z predaja cenných papierov, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,  ak doba medzi ich nadobudnutím a predajom presiahne jeden rok, je od dane z príjmov oslobodený. (Vašu osobnú daňovú situáciu konzultujte prosím s daňovým poradcom.)

Čím je stratégia tohto portfólia zaujímavá

Tzv. "bezpečnú" zložku portfólia tvoria okrem dlhopisov investície do infraštruktúry (ropovody, plynovody, železnice, telekomy) a do nehnuteľností. Jedná sa tak o jedinečnú a výkonnejšiu alternatívu takzvaných "zmiešaných" či "zbalansovaných" fondov.

Historická výkonnosť a volatilita

Historická výkonnosť a volatilita sú informácie o portfóliu, ktoré by vám mali naznačiť aké riziko podstupujete a aký výnos priniesla investícia v minulosti. Hodnota investície môže stúpať aj klesať. Minulá výkonnosť nie je zárukou budúcich výnosov. Historická výkonnosť predstavuje modelovanú výkonnosť na základe dostupných dát z finančných trhov. Skutočnú výkonnosť svojho osobného portfólia nájdu existujúci investori vo svojej mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo webovej aplikácii EIC. Výkonnosť stratégie môžete sledovať v reálnom čase. Kliknite na graf a budete budete presmerovaný na partnera justETF.com

Jednorazová investícia 10000€ 26. mája 2017 by mala 26. mája 2024 odhadovanú hodnotu 14766. Tento údaj zohľadňuje všetky poplatky za custody, za transakciu a za zhodnotenie.

Historická výkonnosť portfólia podkladových ETF

Aktualizované 26. mája 2024

202320222021202020195 rokov p.a.
15.1%-14.8%19.4%2.64%21.7%7.39%

Nezohľadňuje odplatu za custody, za transakciu a za zhodnotenie. Údaje sú aktualizované raz mesačne. Výkonnosť môžete sledovať v reálnom čase na skvelej webstránke justETF.com Nájdete tam aj podrobný popis ETF použitých v stratégii, údaje o ich TER a podobne.

Do akých aktív sú Vaše peniaze investované

Porobnejší pohľad na portfólio

Portfólio je investované do Indexových ETF, ktoré:

- zisky akumulujú a reinvestujú, aby ste neplatili zbytočne dane z dividend
- sú denominované v EUR, obchodujú sa v EUR, aby ste nestrácali na výmenných kurzoch a prevažne chránia proti kurzovým pohybom iných mien voči EUR, aby ste, v rámci možností, neboli vystavený menovému riziku
- sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, aby bol príjem z predaja oslobodený od dane z príjmu (po roku držania).

Strtatégia investuje do nasledovných ETF

Amundi ETF Global Infrastructure UCITS ETF
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C
Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF

Rozdelenie portfólia podľa zamerania

investovanie s horizontom 7 rokov

Ako si otvoriť účet a začať investovať.

Kde bude Váš účet vedený

Ak máte záujem o investovanie do "Pepp.sk Harmonického portfólia na 7 rokov v EUR: Akcie, Infraštruktúra a Nehnuteľnosti." budete potrebovať účet v spoločnosti European Investment Centre, o.c.p., a.s. (ďalej len EIC).

Ako otvoriť účet v EIC?

Ja osobne Vám viem otvoriť účet v EIC. Mám licenciu NBS číslo 259400 a využívam SFA služby spoločnosti FInportal, a.s., ktorá má licenciu NBS s číslom 119713.

Podrobný proces otvorenia účtu nájdte v článku tu: Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať bez starostí

Účet v EIC vám tiež otvorí takmer každý finančný agent na Slovensku. EIC má 76 spolupracujúcich členov, pre ktorých pracujú stovky finančných agentov, ktorí sú oprávnení poskytovať vám investičnú službu investičného poradenstva. 

Kto je EIC, o.c.p., a.s.

EIC má od Národnej Banky Slovenska licenciu obchodníka s cennými papiermi a podlieha dohľadu NBS. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

EIC vedie osobné investičné účty investorov. Pri podpise zmluvnej dokumentácie investor dostane vlastný prístupový kód a heslo, prostredníctvom ktorých si môže stav svojej investície kontrolovať v mobilnej aplikácii pre iOS, Android alebo na webe. O vývoji a aktuálnom stave portfólia je investor taktiež informovaný formou emailových výpisov z účtu zasielaných po každej transakcii.

Viac ako 100.000 investorov má otvorené účty v EIC. Hodnota klientských aktív v EIC presahuje 517 miliónov Euro (k 30.06.2023), vďaka čomu je EIC najväčšia spoločnosť vo svojom odbore na Slovensku. EIC pôsobí na Slovensku od roku 2012.

Ako si otvoriť účet v EIC a začať investovať

Podrobný prehľad poplatkov.

Odplata za služby EIC, o.c.p., a.s.

Poplatky súvisiace s vašim účtom v EIC a spravovaním investičnej stratégie sú nasledujúce:

0€ za vedenie účtu

Účet v EIC je zdarma. Pre porovnanie: v 2. Pilieri si správcovské spoločnosti účtujú "odplatu za vedenie osobného dôchodkového účtu" vo výške 1%. (Zdroj adss.sk, 29. Jan 2021)

0% odplata za správu majetku v stratégii

Pri tejto stratégii neplatíte za správu vopred stanovený poplatok za správu majetku. Namiesto poplatku za správu, platíte výkonnostnú prémiu iba zo zisku. (Viď koeficient odplaty za zhodnotenie).

Porovnanie: V DDS (3. pilier) je odplata za správu majetku vo fonde medzi 1% a 1,2% ročne a zároveň ešte aj  odplata za zhodntenie 10%. U kvalitných obchodníkov s cennými papiermi sa táto odplata pohybuje do 1%.

Koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie: 0,1

Odplata za zhodnotenie je najspravodlivejší z poplatkov. Zaplatíte ho len v prípade, ak zarobíte viac ako benchmark. Inak, neplatíte nič. Nazýva sa aj "performance fee" alebo "odplata za úspech". Odplatu v rovnakej výške si účtujú aj  Spoločnosti v 2. a 3. pilieri. Uplatňuje sa princíp "high watermark". Ide o svetový štandard spravodlivého poplatku.

Hight Watermark - Ak hodnota vašej investície klesla, nielen že neplatíte odplatu za zhodnotenie, ale hodnota vašej investície musí najprv prekonať predchádzajúcu najvyššiu hodnotu, aby bolo možné zo strany manažéra portfólia (správcu stratégie) nárokovať si odplatu za zhodnotenie.

Koeficient 0,1, znamená performance jedna desatina, teda 10% zo zisku. Príklad: Ak stretégia zarobí 7% p.a., odplata za zhodnotenia bude 10% zo 7%-ného zisku, teda 0,7% a investorovi zostane čistý zisk 6,3%.

0.2% z objemu transakcie (vykonanie pokynu nákup alebo predaj) a žiadne minimum

Nákup alebo predaj cenných papierov na svetových burzách niečo stojí. V EIC zaplatíte za nákup alebo predaj cenných papierov do vašeho portfólia 0,2% z objemu.

Napríklad:
Pri sporení 100€ zaplatíte za nákup cenných papierov 0,20€.
Pri jednorazovej investícii 1000€ zaplatíte za nákup cenných papierov 2€.

Pre porovnanie s konkurenciou: Napríklad má FIO banka minimálny poplatok za nákup/predaj v USA poplatok od $7,95, za nákup na Deusche Börse AG 0,15 % z objemu, minimálne 9,95€ (Zdroj: www.fio.sk, 29. Január 2021)

Poplatok za úschovu a správu cenných papierov (Custody fee) od 0.06% ročne

Ak máte na účte cenné papiere v hodnote 1000€, zaplatíte za úschovu a správu 0.60€ ročne.

Vstupný poplatok

Vstupný poplatok závisí od cenníka samostatného/viazaného finančného agenta. Pokiaľ využijete moje služby na otvorenie účtu a investovanie do tejto stratégie, vstupný poplatok bude 0,5%.

0% odplata za predčasné skončenie investície (exit fee)

Úprimne odporúčam: zvoľte si portfólio s takým časovým horizontom investície, počas ktorého peniaze nebudete potrebovať a zostanú investované. Ak by ste však potrebovali peniaze vybrať skôr. PEPP.SK portfóliá vytvorené na platforme EIC nemajú žiadnu viazanosť. Portfólio môžete predať a peniaze vybrať kedykoľvek. Určite však dodržte odstup jeden rok od nákupu po predaj investície, aby bol váš zisk oslobodený od dane z príjmu.

Ako sú moje investície chránené.

Regulácia a mechanizmy ochrany investora

Základom každej investície je jej bezpečnosť z hľadiska licencovania a regulácie subjektu, prostredníctvom ktorého máte svoje ťažko zarobené peniaze investované. Na spoločnosť European Investment Centre, o.c.p., a.s. sa vzťahuje licencovanie a dohľad Národnej banky Slovenska, podmienky Garančného fondu investícií a povinnosť oddeleného účtovania majetku.

Licencovanie a dohľad

Obchodníci s cennými papiermi (o.c.p.) na Slovensku potrebujú splniť prísne podmienky na udelenie licencie, ktorú im vydáva Národná banka Slovenska. NBS zároveň permanentne vykonáva dohľad nad fungovaním obchodníkov cennými papiermi.

Možno suverénne povedať, že obchodníci s cennými papiermi podliehajú rovnakému dohľadu, ako banky. Ich licencia na fungovanie je veľmi podobná ako licencia banková, s tým, že sa venujú len investovaniu, teda neprijímajú vklady, neposkytujú úvery, nevykonajú zmenárenskú činnosť. O.c.p. sa venujú primárne investovaniu, emitovaniu cenných papierov a poradenstvu s tým súvisiacemu.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií tak trochu pripomína fond ochrany vkladov, no jedna sa o inú schému ochrany investora. Garančný fond investícií vás neochráni pred poklesom cien nakúpených aktív. Fond vám však garantuje náhradu do 50000 € ak by došlo ku krádeži, defraudácii, technickému zlyhaniu alebo podobným dôvodom, ktoré by spôsobili stratu, zmiznutie vašich aktív.

Oddelené účtovanie majetku

Podobne ako subjekty v 2. a 3. pilieri aj obchodníci s cennými papiermi (vo 4. pilieri) účtujú majetok svojich klientov oddelenie od majetku vlastného. V prípade úpadku obchodníka, u ktorého máte svoje investície vám, teda nehrozí, že exekútor pokryje nároky veriteľov voči obchodníkovi z vášho majetku.

Ako vznikol nápad založiť toto portfólio a prečo doň investovať

Komentár zakladateľa a správcu portfólia:

Vyše 25 rokov sa venujem finančným trhom a investovaniu. Dlho som hľadal spôsob ako zorganizovať sporenie a investovanie pre seba, svojich blízkych a priateľov. Vďaka exkluzívnej dohode s EIC, sme dosiahli poplatky výrazne nižšie ako v inde, nulové zdanenie a potenciánlne vyššie výnosy.

Vytvorili sme portfólio, do ktorého investujem svoje osobné a rodinné peniaze a za rovnako výhodných podmienok môžete investovať na dôchodok aj vy. Máte záruku, že o Vaše peniaze sa postarám rovnako ako sa starám o svoje vlastné.  Všetky naše portfóliá v EIC nájdete tu.

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

Kontaktný formulár 🙂

Prihlásenie sa na odber noviniek

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Zmena v portfóliu k Júlu 2021

Fond BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone sme nahradili fondom Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global Oba fondy investujú do nehnuteľností, sledujúc REIT indexy EPRA. K celkovej zmene filozofie stratégie tak nedochádza. 20% je naďalej investovaných do nehnuteľností, 20% do infraštruktúry a zvyšok do globálnych akcií. Rozdiel je najmä v tom, že Amundi je zameraný globálne, pričom BNP bol orientovaný iba na Eurzónu. Investor tak získava širšiu diverzifikáciu investície. Zároveň pri vstupe a výstupe vznikali pri BNP fonde zbytočné poplatky. Zmena je účinná pre novo investované peniaze od júla 2021. Pôvodné investície zostávajú nedotknuté až do najbližšieho rebalancingu, individuálne podľa nastavení účtu investora.

Zmena v portfóliu k Novembru 2021

Do stratégie pribudli: 1. SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF s váhou 10% portfólia. Do portfólia tak pridávam ešte viac value, teda hodnotový faktor. Obdobie hroziacej recesie by malo byť naklonené viac hodnotovému ako rastovému investovaniu. 2. Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF s váhou 10%. Týmto ETF sa do portfólia dostáva dlhopisová zložka. Po dvojciferných poklesoch v tomto roku začínajú mať dlhopisy opäť zmysel. Váhy Europy, Infrastruktury, Nehnutelností a EM klesaju z 20 na 15%

Zmena v portfóliu k Októbru 2023

Potenciál 6,67% výnosu európskych high yield dlhopisov pri priemernej durácii 2,62 roka je atraktívny a preto zvyšujem váhu
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF z 10% na 20%
Zároveň zvyšujem váhu
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF z 20 na 25
Tieto zvýšenia váhy idú na úkor zníženia váhy nasledovných ETF:
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C z 15 na 10
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global z 15 na 10
Amundi Index Global Infrastructure UCITS ETF z 15 na 10
Váhy ostatných ETF v stratégii zostávajú bezozmeny.
Zmena je účinná pre novo investované peniaze od 16. októbra 2023. Pôvodné investície zostávajú nedotknuté až do najbližšieho rebalancingu, individuálne podľa nastavení účtu investora.