Čo je Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a čo je osobný dôchodkový produkt na Slovensku.

Vznik unifikovaného celoeurópskeho dôchodkového produktu je ďalších krokov v zjednocovaní Európy. "Nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte" (PEPP - Paneuropean Pension Product, Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt) uzákonilo penzijný produkt, ktorý bude pre budúcich dôchodcov, predstavovať novú, a v rámci Európy prenositeľnú, formu dôchodkového sporenia. Čo bude PEPP znamenať pre Slovensko a pre Slovákov? Celoeurópsky penzijný produkt bude riešením pre občanov, ktorí využívajú právo na voľný pohyb, prácu a možnosť usadenia sa v rámci EÚ.  Slovenský osobný dôchodkový produkt je zároveň riešením pre živnostníkov a freelancerov, pre ktorých dnes nemá ekonomický zmysel využívať tretí pilier. A čo je asi najdôležitejšie, Slovenský osobný dôchodkový produkt konečne prinesie na naše malé Slovensko konkurenciu v spravovaní dôchodkových úspor a tým lepšie ceny pre sporiteľov.

V tomto článku sa dočítate:

 1. Čo je Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a prečo vznikol
 2. Úspory versus investície
 3. Výhody zavedenia celoeurópskeho dôchodkového produktu pre bežných občanov, pre zamestnávateľov a pre EÚ
 4. Základný PEPP a alternatívne investičné možnosti PEPP
 5. Kto bude môcť Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt poskytovať?
 6. Kto bude môcť Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt distribuovať?
 7. Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt: transparentnosť a regulácia
 8. Účinnosť PEPP na Slovensku, zdaňovanie výnosov a odvodovo-daňové zvýhodnenia
 9. Slovenský osobný dôchodkový produkt?

 

V roku 2015 malo 11,3 milióna občanov Únie v produktívnom veku (20 – 64 rokov) bydlisko v členskom štáte, ktorého neboli občanmi, a 1,3 milióna občanov Únie pracovalo v členskom štáte, v ktorom nemali bydlisko. (Zdroj: Úradný vestník Európskej únie)

 

Slovenská terminológia v tejto oblasti ešte nie je ustálená. Preto v článku používam výrazy "Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt", "Paneurópsky penzijný produkt" a skratku "PEPP". Všetky tri výrazy predstavujú ten istý produkt.

Čo je Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt a prečo vznikol

V Európe máme dnes voľný pohyb tovaru, kapitálu a, keby nebolo Korona krízy tak aj voľný pohyb ľudí a zamestnancov. Jeden z ďalších krokov v zjednocovaní Európy bude poskytnutie jednotného unifikovaného celoeurópskeho dôchodkového produktu. Dnes je predsa bežné, že človek, čo vyrastal v Grécku, pár rokov pracuje vo Francúzsku, pár rokov v Holandsku potom zase v Nemecku. V každej krajine má však iný dôchodkový systém. Podobne je to u nás. Ľudia pracujú pár rokov v Čechách alebo v Rakúsku vrátila sa na Slovensko a potom opäť využijú možnosť  ísť pracovať niekde do zahraničia.

EÚ preto prijala 20. júna 2019 “Nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)”. Paneurópsky penzijný produkt bude pre sporiteľov, budúcich dôchodcov, predstavovať novú a v rámci Európy prenositeľnú formu dôchodkového sporenia; lepšie povedané - investovania.

Celoeurópsky dôchodkový produkt

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt -

cezhraničná prenositeľnosť

Vďaka cezhraničnej prenositeľnosti bude PEPP atraktívnym produktom, najmä pre mladých ľudí a mobilných pracovníkov. Napríklad pre Slovákov pracujúcich v Česku či v Rakúsku. Občanom Únie PEPP  umožní lepšie si uplatňovať právo žiť a pracovať v celej EÚ.

Dnes v niektorých štátoch EÚ osobné dôchodkové produkty ani neexistujú. V iných sú síce osobné dôchodkové produkty k dispozícii, ale majú nulovú mieru prenositeľnosti. To znamená, že ak ste pracovali vo viacerých krajinách EU a prispievali si tam do schém podobných nášmu 2. a 3. pilieru, neviete si úspory z rôznych krajín spojiť do jedného účtu. Občania EU môžu mať preto ťažkosti s využívaním jednej zo svojich základných slobôd: stráviť dôchodok v inom členskom štáte. Preto je nový Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt zákonom zadefinovaný ako cezhranične prenositeľný produkt zabezpečenia sa na penziu.

Úspory versus investície

Dôvodov na jeho zavedenie na celoeurópskej úrovni je však viacero. Úspory domácnosti v EU patria k najväčším na svete. Európania sú síce sporiví, ale väčšina týchto úspory leží na bankových účtoch. A nielen na Slovensku. To znamená, že peniaze nie sú efektívne využité. Sporitelia dostávajú zaplatené mizerné alebo žiadne úroky namiesto toho, aby inkasovali výnosy z investícií. Presmerovanie týchto peňazí na kapitálové trhy má pomôcť Európanom čeliť dvojnásobnej výzve starnúceho obyvateľstva v kombinácii s nízkymi úrokovými sadzbami.

Európa je totiž starnúcim kontinentom. To platí nielen na Slovensku, ale aj vo väčšine ostatných krajín únie.

Nariadenie EU dokonca vyslovene odporúča, aby správcovia aktív smerovali časť spravovaných peňazí do dlhodobých investícií. A to aj vo forme verejne neobchodovateľných podielov v obchodných spoločnostiach a infraštruktúrnych projektoch, ktoré si vyžadujú dlhodobý investičný horizont.

PEPP ako nadstavba, doplnok k existujúcim dôchodkovým produktom.

Cieľom PEPP by nie je nahradenie existujúcich dôchodkových systémov v jednotlivých krajinách EÚ. Ide o dodatočný a doplnkový osobný dôchodkový produkt. Na Slovensku však bude vítaným produktom.

Po prvé - bude riešením pre občanov, ktorí využívajú právo na voľný pohyb.

Po druhé - u nás by PEPP mohol predstavovať riešenie pre ľudí, ktorí v súčasnosti nemajú prístup k primeranému dôchodkovému zabezpečeniu. Tu mám na mysli najmä živnostníkov, freelancerov a podobne.

Po tretie - na Slovensku PEPP konečne rozšíri možnosti výberu pre spotrebiteľov a prinesie konkurenciu.

Manažéri v druhom ani v treťom pilieri totiž za roky svojho existovania nepriniesli investorom to hlavné. Nepriniesli výnos adekvátny dlhodobému investičnému horizontu, na ktorý im boli prostriedky zverené. Konkurencia tu je nevyhnutná.

Ak sa ma spýtate, či na Slovensku existuje konkurenica v osobných dôchodkových produktoch, tak nie,  neexistuje. Máme tu síce zotri o.c.p.-čka ponúkajúce daňovo efektívne, dlhodobé sporenie - investovanie. No suma aktív investovaných s cieľom „na dôchodok“ u nich nepresahuje 40 miliónov €. Pritom oligopolisti, neefektívne spravujúci druhý a tretí pilier, majú v správe 285x (slovom dvesto osemdesiatpäť krát) viac peňazí. A vďaka nedostatku konkurencie, nedodávajú výsledok v podobe adekvátneho výnosu.

Zároveň možno povedať, že PEPP je iba "nálepka" na existujúci produkt. Investičné sporiace produkty, ktoré splnia podmienky legislatívy, dostanú od NBS nálepku "PEPP" a budú tak môcť byť predávané a propagované ako Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

základný celoeurópsky dôchodkový produkt

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP) - Výhody podľa pre bežných občanov, pre zamestnávateľov a pre EÚ

Výhody PEPP pre bežných občanov

 1. PEPP poskytne občanom dodatočnú forma dôchodkového zabezpečenia pre obdobie zhoršujúcej sa demografie, v ktorej sa nemôžme spoľahnúť na štátne penzie a forma zamestnávateľských penzií na Slovensku neexistuje.
 2. PEPP je forma dôchodkového sporenia, ktorú si môžete zobrať so sebou ak zmeníte krajinu, v ktorej žijete a môžte v nej pokračovať aj ak začnete vlastné podnikanie (živnosť, s.r.o.).
 3. PEPP a IV. Pilier budú jediným rozumným riešením pre živnostníkov a freelancerov.
 4. Zvýšenie konkurencie a zníženie poplatkov za správu aktív. Toto je zvlášť relevantné v malých krajinách, chronicky trpiacich nedostatkom konkurencie, akou je aj Slovensko.

Výhody PEPP pre zamestnávateľov

 1. Na Slovensku je hlavnou výhodou pre zamestnávateľov možnosť použiť súkromné penzie ako zamestnanecký benefit.
 2. Na západe PEPP poskytne zamestnávateľom v segmente malých a stredných podnikov alternatívu “zamestnávateľských penzijných schém”, ktorých založenie je finančne dostupné len pre veľké firmy.

Výhody PEPP pre EÚ a členské štáty

 1. Rozvoj súkromných penzií podporí udržateľnosť štátnych penzijných systémov. Čím viac si nasporíme sami, tým menej budeme potrebovať od štátu.
 2. Štátom poskytne formu penzijného zabezpečenia použiteľnú pre rastúci počet živnostníkov a freelancerov, ktorých by inak na dôchodku boli odkázaný na štát.
 3. Vybudovanie dlhodobých kapitálových zdrojov, ktoré bude možné investovať do dlhodobých, napríklad infraštruktúrnych projektov.
PEPP - Dobrovoľné dôchodkové sporenie pre živnostníkov a freelancerov

Živnosť je na Slovensku veľmi populárna forma daňovej a odvodovej "optimalizácie". V porovnaní so zamestnaním, platia živnostníci nižšie odvody aj nižšie dane z príjmu.

No platením žiadnych alebo len minimálnych odvodov živnostníci dnes šetria, no na úkor svojich budúcich dôchodkov. Živnostníci zo Sociálnej poisťovne ani z 2. piliera nemôžu toho veľa, očakávať a 3. tretí pilier pre nich nemá zmysel. Tí, ktorí si uvedomujú potrebu sporenia a efektívneho zhodnotenia úspor, sú dnes odkázaní na súkromné investície v podobe 4. piliera.

Nariadenie EÚ dáva nádej, že štvrtý pilier dostane pevnejší zákonný rámec a s ním aj odvodovú alebo daňovú podporu od štátu. 

Základný PEPP a alternatívne investičné možnosti PEPP

Základný PEPP

Základný PEPP má slúžiť ako štandardná investičná možnosť, povinne ponúkaná poskytovateľmi PEPP produktov . Základný PEPP má byť “bezpečným produktom”. Tá bezpečnosť môže byť dosiahnutá  buď formu záruky, tvorbou rezerv alebo inou technikou zmierňovania rizika, ktorá zabezpečí sporiteľovi v PEPP získať späť investovaný kapitál. Technikou zmierňovania rizika mohla napríklad konzervatívna stratégia alebo stratégiou životného cyklu.  Stratégiou životného cyklu je stratégia, pri ktorej sa s blížiacim investičným horizontom (t.j. odchodom do dôchodku) postupne znižuje celková miera rizika. PEPP KID (prospect investície) musí obsahovať podrobné vysvetlenie prípadných záruk, tvorby rezerv alebo techník zmierňovania rizika.

Keď som si v nariadení toto prečítal, bolo mi jasné, že Základný PEPP je niečo, čo do dôchodkového sporenia nepatrí. Dôchodkové sporenie má dlhý investičný horizont, často viac ako 20 – 30 rokov. Aktíva preto musia zarábať a nie byť zviazané garanciami, rezervami či konzervatívnymi stratégiami.

Veda behaviorálnych financií však hovorí, že: "ľudia sú prirodzene rizikovo averzný". Je to základná ľudská vlastnosť. Bojíme sa rizika. Preto základný PEPP asi bude populárny. Osobne budem presviedčať ľudí, aby si uvedomili dlhodobosť investovania a časovú vzdialenosť do dôchodku a investovali do alternatívnych PEPP a nie do základného.

Alternatívny PEPP

Poskytovatelia PEPP môžu ponúknuť sporiteľom PEPP na výber maximálne šesť investičných možností. Povinne musí byť v ponuke základný PEPP a poskytovatelia môžu ponúknuť aj päť alternatívnych investičných možností. V prípade alternatívnych investičných možností ponúka legislatíva voľnosť v investovaní, no predsa len vyžaduje  od poskytovateľa, aby informoval sporiteľa o technikách zabezpečenia rizika.

Reálne možno predpokladať, že alternatívne PEPP budú zväčša založené na pasívnom investovaní prostredníctvom nízko-nákladových ETF. Dosiahne sa tak minimalizácia nákladov pri správe aktív v kombinácii s vysokou diverzifikáciou portfólia.

Poskytovatelia a distribútori PEPP

Kto bude môcť Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt poskytovať?

Nariadenie EU vymenúva finančné inštitúcie, ktoré budú mať možnosť požiadať o registráciu PEPP produktu. Ide takmer o všetky finančné inštitúcie, povolené alebo zaregistrované podľa práva Únie:

a) úverové inštitúcie, na Slovensku teda banky;

b) poisťovne ;

c) inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „IZDZ“); na Slovensku ich nepoznáme;

d) investičné spoločnosti, ktoré poskytujú službu riadenia portfólia; na Slovensku teda o.c.p. – obchodníci s cennými papiermi;

e) investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti;

f) správcovia AIF - alternatívnych investičných fondov EÚ; toto je zaujímavé, pretože AIF majú vo všetkých jurisdikciách určený minimálny vklad 50,000 €, by sa zabezpečilo odseparovanie drobných neprofesionálnych investorov od tých, čo spĺňajú definíciu „qualified“, teda kvalifikovaných investorov. Na Malte poznajú kategóriu „experienced“ investorov a AIF pre „experienced“ môže prijímať investície od 10.000€. No bežný človek dokáže investovať na dôchodok len pár percent z výplaty, teda rádovo pár desiatok Eur. Ako sa bude dať v praxi investovať drobným sporiteľom do PEPP produktov poskytovaných správcami AIF, je zaujímavá otázka, na ktorú zatiaľ hľadám odpoveď.

Princíp PEPP

Podstatou PEPP je, že je to iba "nálepka" na existujúci produkt. Produkty, ktoré splnia podmienky legislatívy, dostanú od Národnej Banky Slovenska označenie "PEPP" a budú tak môcť byť poskytované a propagované ako "Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt".

Našli ste tu užitočné informácie? Zanechajte nám svoju mailovú adresu a my Vám z času na čas dáme vedieť, čo je nové vo svete dôchodkov a investovania

Potvrdte prosím formu komunikácie: email

Odber môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v päte našich e-mailov.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Kto bude môcť Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt distribuovať?

Poskytovatelia PEPP, teda finančné inštitúcie menované v predchádzajúcom odseku, budú mať možnosť distribuovať svoje vlastné PEPP produkty. Zároveň budú môcť distribuovať aj Celoeurópske osobné dôchodkové produkty iných poskytovateľov. Teda napríklad banky budú môcť distribuovať produkty svojich dcérskych spoločností. Podobne o.c.p. budú môcť distribuovať tak vlastné produkty ako aj produkty iných menovaných inštitúcií.

SFA ako distribútori PEPP

Pod pojmom “distribútori PEPP” sa rozumejú spoločnosti, ktoré PEPP, ktoré nevytvorili, no majú právo ho distribuovať. Nariadenie, vo svojim článku 10 hovorí, že PEPP môžu distribuovať aj “ sprostredkovatelia poistenia registrovaní v súlade so smernicou (EÚ) 2016/97”.

Predpodpokladám, že aplikačná prax na Slovensku dá možnosť PEPP distribuovať súčasným samostatným finančným agentom. Pravdepodobne po absolvovaní relevantného osobitného finančného vzdelávania a zložení skúšky.

Mám za to, že poradenstvo by malo byť dôsledné a poskytnuté pred uzavretím zmluvy o PEPP. Musí zohľadniť dlhodobý dôchodkový charakter produktu. Poradenstvo sa má zamerať na informovanie sporiteľa PEPP o investičných možnostiach, o formách výplat a o úrovni kapitálovej ochrany.  Sporiteľa v PEPP si musia byť jasne vedomí najmä obmedzených možností predčasných výplat. Inak povedané, že peniaze uvidia najskôr na dôchodku.

 

Krásna veta v nariadení hovorí, že: „distribútori PEPP musia konať vždy čestne, spravodlivo, odborne a v súlade s najlepšími záujmami svojich klientov PEPP”.

Zostáva len dúfať, že tomu tak bude aj na Slovensku a, že nepríde k masovému naháňaniu ovečiek sprostredkovateľmi do tých produktov, kde poskytovatelia PEPP poskytnú sprostredkovateľovi najvyššiu províziu.

 

celoeurópsky dôchodkový produkt poplatky

Transparentnosť a regulácia poplatkov

Transparentnosť tvorby výnosov a účtovania nákladov a odplát sú nevyhnutné na získanie dôvery sporiteľov v Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt. PEPP dokumenty pre sporiteľov budú unifikované pre všetky krajiny EÚ tak, aby umožnili sporiteľom prijímať rozhodnutia na základe faktov a informácií. Používanie netransparentných postupov na tvorbu cien bude zakázané. Chcem veriť, že v aplikácia tohto dobre mysleného paragrafu bude vynútená regulátorom aj v praxi. Takže žiadne skryté či dvojité poplatky ani netransparentné počítanie výnosov? Super!

Regulácia poplatkov za správu

Nariadenie stanovuje maximálny limit poplatkov za “základný PEPP” na 1 % naakumulovaného kapitálu.  Predpokladám, že komisia v regulačných technických predpisoch bližšie určí druhy nákladov a poplatkov tak, aby zohľadňovali porovnateľnosť produktov od rôznych poskytovateľov PEPP. Cieľom regulácie výšky poplatku je samozrejme zabezpečiť, aby PEPP  bol nákladovo efektívny a poskytoval tak dostatočnú výkonnosť pre dôchodkových sporiteľov. No jedným dychom dodávam, že 1% z naakumulovaného kapitálu nie je práve málo. V USA či v západnej Európe už dnes existujú správcovia, čo spravujú jednoduché penzijné produkty za poplatok vo výške pár desatín percenta. Očakávam preto, že jedna z foriem konkurenčného boja o dlhodobého investora bude aj na úrovni poplatkov nižších ako zákonom určené jedno percento.

Regulácia poplatkov pri zmene poskytovateľa

Sporitelia v Paneurópskom Penzijnom Produkte budú mať samozrejme právo zmeniť v sporiacej fáze  poskytovateľa PEPP . Nový správca penzijných aktív, ku ktorému sporiteľ presunie svoje úspory sa môže, ktorý sa nachádzať v rovnakom alebo inom členskom štáte. Legislatíva a jej vykonávacie predpisy sľubujú zabezpečiť jasný, rýchly a bezpečný presun úspor medzi poskytovateľmi.

Zmena poskytovateľa musí byť zo strany sporiteľa “informované rozhodnutie”. V snahe zabrániť sprostredkovateľom zbierať poplatky pri každej zmene poskytovateľa, legislatíva a regulátor by mali vyžadovať, aby prijímajúci poskytovateľ PEPP dodržal všetky podmienky distribúcie a informovania sporiteľa. To jest poskytnutie PEPP KID, poradenstva a primeraných informácií o nákladoch súvisiacich so zmenou poskytovateľa. Ak sa prevádza “PEPP so zárukou” oboznámiť sporiteľa s prípadnými negatívnymi dôsledkami na ochranu majetku.

Poplatky za zmenu poskytovateľa, ktoré si účtuje odovzdávajúci poskytovateľ PEPP, nesmú byť “prekážkou mobility”. Preto ich nariadenie limituje výškou maximálne do 0,5% prevádzanej sumy majetku.

Poskytovatelia PEPP by počas výplatnej fázy však nemali byť povinní poskytovať službu zmeny poskytovateľa PEPP, ak sporitelia poberajú dávky v podobe doživotných dôchodkov.

Účinnosť PEPP na Slovensku, zdaňovanie výnosov a odvodovo-daňové zvýhodnenia

Na Slovensku je celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (ďalej len „CODP“) upravený zákonom č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dňa 13. apríla 2022 bol zverejnený v zbierke zákonov, pričom tento deň je zároveň dňom účinnosti tohto zákona. Účinnosť článku II., v ktorom sú upravené štátne stimuly v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, je od 1. januára 2023.

Odvodovo-daňové zvýhodnenia pre Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt

Štátne stimuly pre CODP poskytovaný na Slovensku (PEPP) sú nastavené obdobne ako pre existujúce doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je považované za 3. pilier.

Príspevok sporiteľa CODP je nezdaniteľnou časťou základu dane z príjmu až do výšky 180 € ročne v úhrne pre všetky formy dôchodkového sporenia (COPD, aj doplnkové dôchodkové sporenie).

V prípade doplnkového dôchodkového sporenia má zamestnávateľ aj možnosť daňových úľav. Príspevky zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie jeho zamestnanca sú daňovými výdavkami do výšky 6 % z hrubej mzdy zamestnanca sporiteľa.

Tento štátny stimul však nie je prijatý pre CODP.

Poznámka autora - chýbajúce daňové zrovnoprávnenie PEPP s 3. pilierom je a bude brzdou rozvoja  pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt na Slovensku. Ak by mal PEPP rovnaký štatút ako tretí pilier, rozšírilo by sa jeho používanie najmä v stredných a menších firmách.

Zdanenie majetku a výnosov z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu

Počas trvania dôchodkového sporenia sa akumulovaný majetok sporiteľa CODP nezdaňuje.

Vyplatené dávky z CODP sa zdaňujú rovnako ako príjem z doplnkového dôchodkového sporenia (3. pilier). Považujú sa za príjem z kapitálového majetku, pričom základom dane je dávka znížená o zaplatené príspevky.

 

celoeurópsky dôchodkový produkt na slovensku

Ako bude vyzerať Celoeurópsky Osobný dôchodkový produkt (PEPP) na Slovensku?

Legislatíva EU má formu nariadenia, preto vstupuje do platnosti v celej EU bez toho, aby je národné parlamenty aplikovali. Na Slovensku sme implementovali PEPP zákonom č. 129/2022 Z. z. o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte. Možnosť ponúkať Celoeurópsky Osobný dôchodkový produkt tak existuje aj na Slovensku a je len na obchodníkoch s cennými papiermi, bankách a správcoch, či ho ponúknu alebo nie. Slovenský PEPP by mohol vyzerať nasledovne:

1. PEPP ako súčasný účet cenných papierov (4. pilier) s obmedzenou možnosťou výberu

Súkromné investície do cenných papierov listovaných na regulovaných trhoch, realizované prostredníctvom licencovaných obchodníkov s cennými papiermi, ktoré spolu označujem výrazom “4. Pilier” by boli ideálnym kandidátom na získanie označenia Celoeurópsky Osobný dôchodkový produkt. (Viac o IV. pilieri tu.)

No súčasný 4. pilier už je daňovo zvýhodnený. Cenné papiere stačí držať jeden rok, aby ste pri predaji nemuseli zo zisku platiť žiadne dane. Prečo by sa mal sporiteľ rozhodnúť, že namiesto flexibility výberu svojich peňazí takmer kedykoľvech ich nechá dobrovoľne viazať do dôchodku? PEPP takto v porovnaní so 4. pilierom atraktívny nebude.

Do 4. Piliera dnes investujete čisté, zdanené peniaze z ktorých ste zaplatili aj sociálne a zdravotné odvody. Preto pre sporiteľa, investora, budúceho dôchodcu by bolo najprogresívnejšie aby štát zrovnoprávnil PEPP produkt postavený na 4. Pilieri s tretím pilierom a umožnil tak do 4. Piliera s nálepkou PEPP posielať síce zdanené, no odvodmi do Sociálnej Poisťovne nezaťažené platby.

2. Správcovia DDS v 3. pilieri a správcovské spoločnosti

DSS-ky aj správcovské spoločnosti majú možnosť tiež vytvoriť fondy spĺňajúce podmienky PEPP. Teoreticky by to malo zmysel pre banky, ktoré majú správcovské spoločnosti no nemajú v ponuke tretí pilier.

4. Poistný produkt

Pravdepodobne vzniknú “PEPP Poistky” ako forma dlhodobého sporenia na dôchodok cez poisťovne. Bohužiaľ som skeptik, čo sa týka transparentnosti takýchto produktov.

Je PEPP v súčasnom nastavení atraktívny pre poskytovateľov a sporiteľov na Slovensku?

Nie, nie je. Tretí pilier so svojimi daňovo - odvodovými výhodami bude naďalej atraktívnejšia forma pre hromadné sporenia cez zamestnávateľov. PEPP bez toho aby bol zrovnoprávnený s 3. pilierom atraktívny nebude.

Ako sa s rovnakou témou vysporiadali v Česku?

Zaujímavú odpoveď nájdete v mojom článku v týždenníku Trend: Sen o štvrtom pilieri sa stáva skutočnosťou. Žiaľ, iba u susedov.

 

Máte otázku? Super!

Spojte sa so mnou spojte cez LinkedIn alebo Facebook, prípadne využite kontaktný formulár. Ďakujem, Roland Vízner

FAQ - Často kladené otázky

Čo je PEPP, Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt?

PEPP je penzijný produkt, ktorý pre budúcich dôchodcov predstavuje formu dôchodkového sporenia prenositeľnú v rámci Európy. Sporiť na dôchodok a čerpať ho tak bude možné vo všetkých krajinách EU. PEPP nenahradí existujúce produkty, funguje ako nadstavba, doplnok k existujúcim dôchodkovým produktom. Na Slovensku PEPP možno postaviť na princípe 4. dôchodkového piliera.

Čo je osobný dôchodkový produkt?

Osobný dôchodkový produkt je Váš osobný investičný účet otvorený u licencovaného obchodníka s cennými papiermi, v banke, DSS alebo DDS. Na účte je nastavená stratégie životného cyklu, ktorá znižuje investičné riziko s blížiacim sa dôchodkom. Výplata z účtu sa realizuje formou doživotného dôchodku, programového výberu, jednorazového vyrovnania alebo predčasným výberom.

Čo je základný PEPP?

Základný PEPP slúži ako štandardná investičná možnosť, má byť “bezpečným produktom”. Bezpečnosť môže byť dosiahnutá buď formu záruky, tvorbou rezerv alebo inou technikou zmierňovania rizika, ktorá zabezpečí sporiteľovi v PEPP získať späť investovaný kapitál.

Aké sú výhody PEPP pre bežných občanov?

PEPP poskytne dodatočnú forma dôchodkového zabezpečenia. PEPP je forma dôchodkového sporenia, ktorú si môžete zobrať so sebou ak zmeníte krajinu, v ktorej žijete a môžte v nej pokračovať aj ak začnete vlastné podnikanie. PEPP a IV. Pilier sú jediným rozumným riešením pre živnostníkov a freelancerov. PEPP prinesie zvýšenie konkurencie a zníženie poplatkov za správu aktív.


0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.